หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > 4 นักศึกษาสวนสุนันทา เข้ารับเข็มเชิดชูเกียรติและเกียรติบัตรรางวัลความประพฤติดี ประจำปี 2562
4 นักศึกษาสวนสุนันทา เข้ารับเข็มเชิดชูเกียรติและเกียรติบัตรรางวัลความประพฤติดี ประจำปี 2562

admin student
29 พฤษภาคม 2562 13:09:35

4 นักศึกษาสวนสุนันทา เข้ารับเข็มเชิดชูเกียรติ

และเกียรติบัตรรางวัลความประพฤติดี ประจำปี  2562


     4 นักศึกษมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้รับการคัดเลือกจากพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้เข้ารับเข็มเชิดชูเกียรติและเกียรติบัตรรางวัลความประพฤติดี ประจำปี  ๒๕๖๒ ซึ่งเป็นผู้มีความประพฤติดี ตั้งมั่นในธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดำรงตนเป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม เป็นตัวอย่างที่ดีแก่สังคม ในวันพุธที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ ศาลาอบรมสงฆ์วัดสามพระยาวรวิหาร  เขตพระนครกรุงเทพมหานคร  ผู้ได้รับคัดเลือกรับมอบเกียรติบัตรรางวัลความประพฤติดี จำนวน ๔ คน มีดังนี้


             ๑. นายไกรวิน อ่อนสกุล  วิทยาลัยโลจิสติกส์และซับพลายเชน
             ๒. นายเดโชชัย พลเยี่ยม  วิทยาลัยโลจิสติกส์และซับพลายเชน
             ๓. นายชนกนันท์  ขันธ์แก้ว  คณะครุศาสตร์
             ๔. นางสาวศริญญา มะลิวัลย์ คณะวิทยาการจัดการhttps://www.facebook.com/ssru.stu/
http://sdd.ssru.ac.th
https://twitter.com/sddssru
http://ssru.ac.th
#sddssru #ssru #student #university