หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชุม > การประชุมชี้แจงแนวทางการจัดเก็บข้อมูลผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2562 ระดับหน่วยงานเจ้าภาพ
การประชุมชี้แจงแนวทางการจัดเก็บข้อมูลผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2562 ระดับหน่วยงานเจ้าภาพ

admin student
15 กันยายน 2562 13:50:38

การประชุมชี้แจงแนวทางการจัดเก็บข้อมูลผลการปฏิบัติราชการ 

ประจำปีงบประมาณ 2562 ระดับหน่วยงานเจ้าภาพ


วันที่ 10 ตุลาคม 2561 เวลา 13.00 – 16.00 น. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองพัฒนานักศึกษา ได้เข้าร่วม “การประชุมชี้แจงแนวทางการ

จัดเก็บข้อมูลผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2562 ระดับหน่วยงานเจ้าภาพ” ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคาร 31 

ชั้น 5 จัดโดยกองนโยบายและแผน ซึ่งได้ชี้แจงรายละเอียดใน 6 ประเด็น ดังนี้

1. หน่วยงานเจ้าภาพและหน่วยงานที่จัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ

2. แนวทางการดำเนินงานของหน่วยงานเจ้าภาพและแบบฟอร์การจัดทำแนวทางฯ

3. คำอธิบายตัวชี้วัดและแบบฟอร์มการรายงานผลระดับหน่วยงานเจ้าภาพ

4. แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติราชการตัวชี้วัดระดับมหาวิทยาลัย

5. แบบฟอร์มการจัดเก็บข้อมูลผลการปฏิบัติราชการ รายตัวชี้วัด

6. ปฏิทินการยืนยันผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2562ข่าว: นางสาวอัจฉราพรรณ ได้พร/นางสาวเสาวภา ชัยพฤกษทล

แปล: นางสาวอัจฉราพรรณ ได้พร 

ตรวจ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สิริอร จำปาทอง

ภาพ: กองนโยบายและแผน

งานประชาสัมพันธ์ฯ กองพัฒนานักศึกษา


https://www.facebook.com/ssru.stu/ 

http://sdd.ssru.ac.th  

https://twitter.com/sddssru 

http://ssru.ac.th 

#sddssru 

#ssru 

#student 

#university 

#สวนสุนันทา 

#กองพัฒน์สวนสุนันทา