หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชุม > ประชุมเตรียมความพร้อม ผู้แทนนักศึกษา รับตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2560
ประชุมเตรียมความพร้อม ผู้แทนนักศึกษา รับตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2560

admin student
15 กันยายน 2562 13:50:12

ประชุมเตรียมความพร้อม ผู้แทนนักศึกษา

รับตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2560


          (10 ต.ค. 61) เวลา 17.00 น. กองพัฒนานักศึกษา โดยงานประกันคุณภาพ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  ได้จัด การประชุมชี้แจง 

แนวทางการตอบข้อซักถามจากคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2560 ซึ่งในตามกำหนดการในวัน

ที่ 11 ต.ค. 61 จะเป็นการสัมภาษณ์กลุ่มผู้แทนต่างๆ อาทิ ศิษย์เก่า นักศึกษา บุคลากร ผู้ประกอบการ ทั้งนี้ กองพัฒนานักศึกษา ได้

รับมอบหมายให้ดูแลความเรียบร้อยของกลุ่มนักศึกษา ซึ่งประกอบด้วย ตัวแทนนักศึกษาจาก คณะ วิทยาลัย จำนวน 10 คน โดยเน้น

ให้นักศึกษา ทราบกำหนดการ การเตรียมตัว ก่อนเข้ารับการสัมภาษณ์จริง เพื่อเป็นการซักซ้อมให้กับนักศึกษามีความมั่นใจในการ

ตอบคำถาม ต่อคณะกรรมการข่าว: นางสาวเสาวภา ชัยพฤกษทล

แปล: นางสาวอัจฉราพรรณ ได้พร 

ตรวจ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สิริอร จำปาทอง

ภาพ: นายสิทธิศักดิ์ กิ่งจันมน

งานประชาสัมพันธ์ฯ กองพัฒนานักศึกษา


https://www.facebook.com/ssru.stu/ 

http://sdd.ssru.ac.th  

https://twitter.com/sddssru 

http://ssru.ac.th 

#sddssru 

#ssru 

#student 

#university 

#สวนสุนันทา 

#กองพัฒน์สวนสุนันทา