หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชุม > รองฯ กิจการนักศึกษา รับตรวจประกันคุณภาพ ม. มุ่งสะท้อนอัตลักษณ์ พัฒนากิจกรรม นศ.
รองฯ กิจการนักศึกษา รับตรวจประกันคุณภาพ ม. มุ่งสะท้อนอัตลักษณ์ พัฒนากิจกรรม นศ.

admin student
15 กันยายน 2562 13:48:31

รองฯ กิจการนักศึกษา รับตรวจประกันคุณภาพ ม. มุ่งสะท้อนอัตลักษณ์ พัฒนากิจกรรม นศ.


          วันนี้ 11 ต.ค. 61 ผศ.ดร. ชนนาถ มีนะนันทน์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา พร้อมด้วย นางพรพิศ ประดิษฐพงษ์ ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา เข้าร่วม การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีการศึกษา 2560 ซึ่งได้รับผิดชอบในการกำกับ และดำเนินการ ในตัวบ่งชี้ที่ 1.4 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี และ 1.5 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตโดยมีการส่งเสริมให้นักศึกษาทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษและสะท้อนต่ออัตลักษณ์ของนักศึกษาคือ เป็นนักปฏิบัติ ถนัดวิชาการ เชี่ยวชาญการสื่อสาร ชำนาญการคิด มีจิตสาธารณะ ย้ำ กิจการนักศึกษา เน้นการพัฒนานักศึกษาและการบริการเป็นสำคัญ

          ซึ่งกองพัฒนานักศึกษาได้มีการวางแนวทางในการขับเคลื่อนตัวชี้วัดตามที่ได้รับมอบหมายในปีงบประมาณ 2562 ในหลักการคิด คือ การเป็นส่วนกลางในการสนับสนุนข้อมูล และขับเคลื่อนหน่วยงานในทิศทางเดียวกัน ใช้ระบบพี่เลี้ยง เพื่อให้ตัวชี้วัดบรรลุในทุกระดับ มุ่งสู่การพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่องข่าว: นางสาวเสาวภา ชัยพฤกษทล

แปล: นางสาวอัจฉราพรรณ ได้พร 

ตรวจ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สิริอร จำปาทอง

ภาพ: นางสาวสุวิมล เทพนม

งานประชาสัมพันธ์ฯ กองพัฒนานักศึกษา


https://www.facebook.com/ssru.stu/ 

http://sdd.ssru.ac.th  

https://twitter.com/sddssru 

http://ssru.ac.th 

#sddssru 

#ssru 

#student 

#university 

#สวนสุนันทา 

#กองพัฒน์สวนสุนันทา