หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชุม > การประชุมคณะกรรมการบริหารกองพัฒนานักศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1
การประชุมคณะกรรมการบริหารกองพัฒนานักศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1

admin student
15 กันยายน 2562 13:46:18

การประชุมคณะกรรมการบริหารกองพัฒนานักศึกษา 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1


          วันที่ 4 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 – 12.00 น. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองพัฒนานักศึกษา จัด “การประชุมคณะกรรมการบริหารกองพัฒนานักศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1” ณ ห้องประชุมวรลักษณานงค์ อาคารศูนย์สุขภาพและกีฬา ชั้น 3 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชนนาถ มีนะนันทน์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธานในการประชุม ร่วมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สิริอร จำปาทอง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และ นางพรพิศ ประดิษฐพงษ์ ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา ทั้งนี้การประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนางานกองพัฒนานักศึกษา ในด้านการประชาสัมพันธ์ การให้บริการ และการปฏิบัติงานตามเกณฑ์คุณภาพของมหาวิทยาลัยฯ

          โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนนาถ มีนะนันทน์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ประธานที่ประชุมได้มอบนโยบายการขับเคลื่อนด้านคุณภาพ QS เน้นการสนับสนุนส่งเสริมคุณภาพนักศึกษาตามเกณฑ์ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพของงานตามตัวชี้วัดได้อย่างต่อเนื่อง

          ตามด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สิริอร จำปาทอง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ได้มอบแนวนโยบานการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการวาระสำคัญประจำปีระดับมหาวิทยาลัย Agenda ประจำปีงบประมาณ 2562 ซึ่งกองพัฒนานักศึกษาได้รับมอบหมายจำนวน 2 โครงการ ได้แก่ โครงการส่งเสริมผลงานนักศึกษาสู่การประกวดในระดับชาติหรือนานาชาติ และโครงการความร่วมมือกับเครือข่ายภายในประเทศ ทั้งนี้ ได้เน้นถึงการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เป็นไปตามแนวทางของ Agenda เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมได้รับประโยชน์สูงสุด นอกจากนั้น ยังให้นโยบายการพัฒนางานประชาสัมพันธ์ของกองพัฒนานักศึกษา มุ่งเน้นทุกกิจกรรม ต้องเป็น 2 ภาษา

          ต่อด้วย ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา นางพรพิศ ประดิษฐพงษ์ ได้ให้ตอบรับแนวนโยบายจากผู้บริหารทั้ง 2 ท่านและกำหนดให้กองเน้นการให้บริการ Service Mind เป็นสำคัญ

          ปิดท้ายการประชุม หัวหน้าฝ่ายทั้ง 5 ฝ่าย รับทราบนโยบายและมีการเสนอแนะแนวทางการพัฒนางานตามที่ได้รับมอบหมาย ต่อที่ประชุม โดยมีแนวคิดที่สอดรับในด้านการให้บริการ และการส่งเสริมคุณภาพนักศึกษาตามเกณฑ์คุณภาพต่างๆ ของมหาวิทยาลัย เพื่อก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยแม่แบบที่ดีของสังคม

https://www.facebook.com/ssru.stu/ 

http://sdd.ssru.ac.th  

https://twitter.com/sddssru 

http://ssru.ac.th 

#sddssru 

#ssru 

#student 

#university 

#สวนสุนันทา 

#กองพัฒน์สวนสุนันทา