หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชุม > รองฯ ฝ่ายกิจการนักศึกษา ร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ครั้งที่ 10/2561
รองฯ ฝ่ายกิจการนักศึกษา ร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ครั้งที่ 10/2561

admin student
15 กันยายน 2562 13:46:34

รองฯ ฝ่ายกิจการนักศึกษา ร่วมการประชุม

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ครั้งที่ 10/2561


          วันที่ 8 ตุลาคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชนนาถ มีนะนันทน์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ได้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ครั้งที่ 10/2561 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคาร 31 ชั้น 5 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย เป็นประธานที่ประชุม การประชุมดังกล่าว มี 6 ระเบียบวาระ ซึ่งรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา นำเสนอในวาระที่ 6.2 เรื่อง การพิจารณายกเว้นค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตรให้กับนักศึกษาทุน โครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาในจังหวัดชายแดนใต้ ปีการศึกษา 2561 จำนวน 1 ราย คือ นายอัฎนาน บัวนาค นักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาภาไทย โดยโครงการดังกล่าวจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อสนับสนุนทุนการศึกษารวมถึงค่าครองชีพ ให้แก่เยาวชนในจังหวัดชายแดนใต้ที่มีความสามารถทางด้านกีฬาได้ศึกษาต่อระดับในระดับอุดมศึกษาจนสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรี โดยมีมติที่ประชุมเห็นชอบให้พิจารณาอนุมัติ


ข่าว: นางสาวสุวิมล เทพนม/นางสาวเสาวภา ชัยพฤกษทล
แปล: นางสาวอัจฉราพรรณ ได้พร
ตรวจ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สิริอร จำปาทอง
ภาพ: นางสาวสุวิมล เทพนม
งานประชาสัมพันธ์ฯ กองพัฒนานักศึกษา


https://www.facebook.com/ssru.stu/ 

http://sdd.ssru.ac.th  

https://twitter.com/sddssru 

http://ssru.ac.th 

#sddssru 

#ssru 

#student 

#university 

#สวนสุนันทา 

#กองพัฒน์สวนสุนันทา