หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565
จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565

admin student
11 ตุลาคม 2565 11:22:23


       วันที่ 18 สิงหาคม 2565 กองพัฒนานักศึกษาร่วมกับองค์การนักศึกษา และสโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานในพิธีและกล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษา ณ อาคารศูนย์สุขภาพเเละกีฬาสวนสุนันทา ชั้น 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และในโอกาสนี้คณะผู้บริหาร คณบดี คณาจารย์ได้เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธี

       สำหรับการจัดพิธีไหว้ครูดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อครู อาจารย์ผู้มีพระคุณในการอบรมสั่งสอนและประสิทธิ์ประสาทวิทยาการความรู้แก่ศิษย์ ตลอดจนเพื่อสร้างขวัญ กำลังใจและความเป็นสิริมงคลในโอกาสเปิดภาคการศึกษาใหม่ เพื่อให้นักศึกษาได้จบไปเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพของสังคม ประเทศชาติ ตามปณิธาน และอัตลักษณ์ ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา


https://www.facebook.com/ssru.stu/posts/3254142228206530

http://sdd.ssru.ac.th  
https://twitter.com/sddssru
http://ssru.ac.th
#sddssru
#ssru
#student
#university
#สวนสุนันทา
#กองพัฒน์สวนสุนันทา