หน้าหลัก > ข่าว > กยศ , กรอ , ทุนการศึกษา > ประกาศจากงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา งานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา
ประกาศจากงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา งานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา

admin student
17 ตุลาคม 2566 11:20:26ประกาศจากงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา งานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา

เปิดรับเอกสาร รายใหม่ / รายเก่า เปลี่ยนระดับการศึกษา / ย้ายสถานศึกษา / เปลี่ยนหลักสูตร ชั้นปีที่ 1 และชั้นปีอื่นๆ (ที่ขอกู้ยืมเป็นปีแรกกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา)ที่มีความประสงค์จะขอกู้ยืม กยศ. ในปีการศึกษา 2566 ภาคเรียนที่ 1

เอกสารที่ต้องส่ง (ข้อ 1 - 4 เป็นเอกสารฉบับเดียวกับที่แนบในระบบ DSL)

1. หนังสือให้ความยินยอมเปิดเผยข้อมูล (ผู้กู้,บิดา,มารดา,ผู้ปกครอง) 1 แผ่น

2. สำเนาบัตรประชาชน (ผู้กู้,บิดา,มารดา,ผู้ปกครอง) รับรองสำเนาถูกต้อง 1 แผ่น

3. หนังสือรับรองรายได้ 1 แผ่น

กรณีมีรายได้ไม่ประจำ หรือไม่ทราบข้อมูล ใช้ กยศ.102

กรณีมีรายได้ประจำ ใช้หนังสือรับรองเงินเดือน

4. สำเนาใบหย่า รับรองสำเนาถูกต้อง 1 แผ่น

5. สำเนาใบมรณบัตร ไม่ต้องรับรองสำเนาถูกต้อง 1 แผ่น

6. สำเนาใบผลการเรียน ใบ ปพ.1 (6 เทอม) / ชั้นปีอื่นที่กู้ยืมเป็นครั้งแรก ให้พิมพ์จากเว็บ https://reg.ssru.ac.th/ พิมพ์ทุกภาคเรียนและ รับรองสำเนาถูกต้อง 1 ชุด

7. จิตอาสาให้เรียน SET e-lerning 1 หลักสูตร (เรียนผ่านระบบ DSL )

แนบหลักฐาน วุฒิบัตร 1 ใบ (ขนาด A4) พร้อมหน้าปกจิตอาสา

8. สำเนาใบเสร็จรับเงิน หรือใบแจ้งการชำระเงิน รับรองสำเนาถูกต้อง 2 แผ่น

ส่งเอกสารได้ที่ อาคารศูนย์สุขภาพและกีฬา ชั้น 1 (One stop service)

https://www.facebook.com/photo/?fbid=755774859686898&set=a.533795351884851

#เรียนสวนนันดียังไง
#มีเวทีให้เล่น
#มีอีเว้นท์ให้ลอง
#มีประสบการณ์หน้างานจริง
#sddssru
#ssru
#student
#university
#สวนสุนันทา
#กองพัฒน์สวนสุนันทา
http://twitter.com/sddssru
http://ssru.ac.th