หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชุม > รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธานประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนานักศึกษา ครั้งที่ 2/2564
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธานประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนานักศึกษา ครั้งที่ 2/2564

admin student
16 เมษายน 2564 17:03:09

      เช้าวันที่ 17 มีนาคม 2564 เวลา 09.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนนาถ มีนะนันทน์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธานประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนานักศึกษา ครั้งที่ 2/2564 ณ ห้องประชุมวรลักษณานงค์ ชั้น 3 อาคารศูนย์สุขภาพและกีฬา กองพัฒนานักศึกษา และผ่านระบบออนไลน์

โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติเงินช่วยเหลือและเงินสนับสนุนนักเรียน นักศึกษา ดังนี้

- ช่วยเหลือครอบครัวนักศึกษาที่เสียชีวิต (กรณีอื่นนอกจากอุบัติเหตุ) จำนวน 2 ราย

- ช่วยเหลือนักศึกษา กรณีประสบอัคคีภัย จำนวน 1 ราย

- ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลของนักเรียน นักศึกษา กรณีประสบอุบัติเหตุ

- สนับสนุนเงินรางวัลให้กับนักเรียน นักศึกษา ที่สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย จำนวน 9 ราย

https://www.facebook.com/VicePresidentforStudentAffairs/posts/1833954623453325

http://sdd.ssru.ac.th  
https://twitter.com/sddssru
http://ssru.ac.th
#sddssru
#ssru
#student
#university
#สวนสุนันทา
#กองพัฒน์สวนสุนันทา