หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชุม > กองพัฒนานักศึกษา ร่วมประชุมฯ บริหารความเสี่ยง เน้นเฝ้าระวังการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา เป็นตามประกาศ
กองพัฒนานักศึกษา ร่วมประชุมฯ บริหารความเสี่ยง เน้นเฝ้าระวังการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา เป็นตามประกาศ

admin student
26 พฤศจิกายน 2561 11:32:09

กองพัฒนานักศึกษา ร่วมประชุมฯ บริหารความเสี่ยง เน้นเฝ้าระวังการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา เป็นตามประกาศ


          เช้าวันที่ 25 ตุลาคม 2561 เวลา 09.30 – 12.00 น. กองพัฒนานักศึกษา โดยนางสาวเสาวภา ชัยพฤกษทล และ นางสาวอัจฉราพรรณ ได้พร เข้าร่วม การประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 2/2562 ระดับมหาวิทยาลัย จัดโดยกองนโยบายและแผน ณ ห้องประชุมยุทธศาสตร์ อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 4 โดยมีนายสนธยา เจริญศิริ ผู้อำนวยการเป็นประธานที่ประชุม โดยมีวาระการประชุมที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย  ผลการประเมินความเสียง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ผลร้อยละ 100 บรรลุเป้าหมายใน 4 ประเด็น (ตัวชี้วัดแผน, ผลการดำเนินงานตามแผนระดับมหาวิทยาลัยและระดับหน่วยงาน)


          ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กองพัฒนานักศึกษา ได้มีการจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงในด้านการปฏิบัติงาน เรื่อง การจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาไม่เป็นไปตามกฎระเบียบที่กำหนดของมหาวิทยาลัย ซึ่งกองพัฒนานักศึกษาได้มีการดำเนินงานเพื่อเฝ้าระวังไม่ให้เกิดการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่ผิดระเบียบปฏิบัติ โดยมีการจัดกิจกรรมเพื่อผลักดันและสร้างความเข้าใจลงสู่นักศึกษาอย่างต่อเนื่องข่าว: นางสาวเสาวภา ชัยพฤกษทล

แปล: นางสาวอัจฉราพรรณ ได้พร 

ตรวจ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สิริอร จำปาทอง

ภาพ: นายสิทธิศักดิ์ กิ่งจันมน

งานประชาสัมพันธ์ฯ กองพัฒนานักศึกษา