หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ลงพื้นที่สำรวจความเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมสันทนาการวันเด็ก ประจำปี 2562 ณ โรงเรียนศรีสังสาลย์
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ลงพื้นที่สำรวจความเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมสันทนาการวันเด็ก ประจำปี 2562 ณ โรงเรียนศรีสังสาลย์

admin student
14 มกราคม 2562 11:44:30


รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ลงพื้นที่สำรวจความเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมสันทนาการวันเด็ก ประจำปี 2562 ณ โรงเรียนศรีสังสาลย์ 


เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒  ผศ.ดร.ชนนาถ มีนะนันทน์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ผศ.สิริอร จำปาทอง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา พร้อมด้วย ดร. รุ่งเกียรติ  คณาจารย์และศึกษาสาขาดนตรี คณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้เข้าอวยพรปีใหม่ ๒๕๖๒ แด่ นาง มีนา รอดคล้าย ผู้อำนวยการ โรงเรียนศรีสังวาลย์ อ. ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ซึ่งอยู่ภายใต้การดำเนินงานของมูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี มุ่งเน้นจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกาย และสุขภาพ ได้รับการบริการฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกาย สังคม การศึกษา และอาชีพ

ในโอกาสเดียวกันนี้ สาขาดนตรีได้ร่วมหารือในการดำเนินการจัดกิจกรรมวันเด็ก ๒๕๖๒  วันครบรอบการก่อตั้งโรงเรียนในเดือนกุมภาพันธ์นี้ นอกจากนั้นนักศึกษาสาขาดนตรีจะดำเนินโครงการจิตอาสาจัดซ่อมเครื่องดนตรีไทย เครื่องดนตรีสากล พร้อมอุปกรณ์ ให้กับทางโรงเรียนต่อไป  รวมทั้ง กองพัฒนานักศึกษาจะร่วมกับคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ จะร่วมปรับปรุงสถานที่ อุปกรณ์การเรียนและสื่อการเรียน  ห้องเรียน สิ่งอำนวยความสะดวก สถานที่ที่เหมาะสม และสถานที่ ต่อไป