หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชุม > ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา นำทีมกองพัฒน์ ร่วมอบรม ITA
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา นำทีมกองพัฒน์ ร่วมอบรม ITA

admin student
26 พฤศจิกายน 2561 11:31:33

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา นำทีมกองพัฒน์ ร่วมอบรม ITA


          เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยกองนโยบายและแผน ได้จัดการอบรม เรื่อง การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขึ้น ณ ห้องประชุม ช่อแก้ว อาคาร 31 ชั้น 5 โดยได้รับเกียรติจากคุณชนิดา อาคมวัฒนะ หัวหน้าศูนย์ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เป็นวิทยากรในครั้งนี้

          ซึ่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สิริอร จำปาทอง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา พร้อมกับ นางพรพิศ ประดิษฐพงษ์ ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา และนางสาวอัจฉราพรรณ ได้พร เจ้าหน้าที่งานบริหารงานคุณภาพ ได้เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ จากประเด็นการศึกษาข้อมูลการอบรม เป็นการชี้นำแนวทางการขับเคลื่อน ITA  การออกแบบกรอบการประเมิน   กรอบการประเมิน และการใช้ระบบ ITAS เข้ามารองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อทำให้เกิดประสิทธิภาพในการสืบค้นและขยายการรับรู้ข้อมูลมากขึ้นข่าว: นางสาวเสาวภา ชัยพฤกษทล

แปล: นางสาวอัจฉราพรรณ ได้พร 

ตรวจ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สิริอร จำปาทอง

ภาพ: กองนโยบายและแผน

งานประชาสัมพันธ์ฯ กองพัฒนานักศึกษา