หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชุม > รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ประชุมคณะกรรมการบริหารสุนันทาคลินิกเวชกรรม ครั้งที่ 2/2561
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ประชุมคณะกรรมการบริหารสุนันทาคลินิกเวชกรรม ครั้งที่ 2/2561

admin student
26 พฤศจิกายน 2561 11:31:50

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ประชุมคณะกรรมการบริหาร

สุนันทาคลินิกเวชกรรม ครั้งที่ 2/2561


             ในวันศุกร์ที่ 26 ตุลาคม 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารศูนย์สุขภาพและกีฬา สุนันทาคลินิกเวชกรรม    ได้จัด การประชุมคณะกรรมการบริหารสุนันทาคลินิกเวชกรรม ครั้งที่ 2/2561 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนนาถ มีนะนันทน์  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธานที่ประชุม 

             โดยฝ่ายเลขาฯ ได้รายงานการให้บริการสุนันทาคลินิกเวชกรรม และสรุปรายรับ-รายจ่าย ประจำเดือนกันยายน 2561        ให้ที่ประชุมทราบ พร้อมกันนี้ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาค่าใช้จ่ายต่างๆ ของสุนันทาคลินิกเวชกรรม ประจำเดือนตุลาคม 2561 ปิดท้ายการร่วมแสดงความยินดีกับพลตำรวจเอก ปรุง บุญผดุง เนื่องในโอกาสที่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาข่าว: นางสาวสุวิมล เทพนม

แปล: นางสาวอัจฉราพรรณ ได้พร 

ตรวจ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สิริอร จำปาทอง

ภาพ: นางสาวสุวิมล เทพนม

งานประชาสัมพันธ์ฯ กองพัฒนานักศึกษา