หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชุม > ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนนาถ มีนะนันทน์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองพัฒนานักศึกษา ครั้งที่ 4/2563
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนนาถ มีนะนันทน์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองพัฒนานักศึกษา ครั้งที่ 4/2563

admin student
13 เมษายน 2563 14:17:44

วันศุกร์ที่ 20 มีนาคม 2563 เวลา 09.30น ณ ห้องประชุมวรลักษณานงค์ อาคารศูนย์สุขภาพและกีฬา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนนาถ มีนะนันทน์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองพัฒนานักศึกษา ครั้งที่ 4/2563

โดยที่ประชุมได้รายงานผลการดำเนินงานในรอบเดือนที่ผ่านมา และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนนาถ มีนะนันทน์ ได้ให้ข้อเสนอแนะแนวทางการดำเนินงานในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

https://www.facebook.com/ssru.stu/ 

http://sdd.ssru.ac.th  

https://twitter.com/sddssru 

http://ssru.ac.th 

#sddssru 

#ssru 

#student 

#university 

#สวนสุนันทา 

#กองพัฒน์สวนสุนันทา