หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชุม > ประชุมคณะกรรมการฯ ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ครั้งที่ 2/2561
ประชุมคณะกรรมการฯ ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ครั้งที่ 2/2561

admin student
26 พฤศจิกายน 2561 11:31:59

ประชุมคณะกรรมการฯ ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ครั้งที่ 2/2561


          บ่าย วันที่ 25 ตุลาคม 2561 กองพัฒนานักศึกษา โดยฝ่ายกิจกรรมนักศึกษาและกิจการศิษย์เก่า จัด การประชุมคณะกรรมการปฏิบัติงานด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ครั้งที่ 2/2561 ขึ้น        ณ ห้องประชุมวรลักษณานงค์ ชั้น 3 อาคารศูนย์สุขภาพและกีฬา  โดย ผศ.ดร.ชนนาถ มีนะนันทน์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธานในการประชุมดังกล่าว

          ประเด็นการประชุมที่สำคัญ ประธานที่ประชุมขอความร่วมมือในการกำกับดูแลการจัดกิจกรรมของนักศึกษา และแจ้งร่าง กำหนดการฝึกซ้อมบัณฑิตในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561 ซึ่งกำหนดการฝึกซ้อมย่อยระหว่างวันที่  6 – 7  เมษายน 2562 และฝึกซ้อมใหญ่ 8 – 9 เมษายน 2562 ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาจะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ในวันที่ 16 – 17 เมษายน 2562 ณ ห้องปกเกล้า อาคารอเนกนิทัศน์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จังหวัดนนทบุรี

          ต่อจากนั้น นางพรพิศ ประดิษฐพงษ์ ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา และนายนิพนธ์ ชัยพฤกษทล หัวหน้าฝ่ายกิจกรรมนักศึกษาและกิจการศิษย์เก่า รายงานต่อที่ประชุมในกิจกรรมงานเฉลิมฉลองครบรอบ 80 ปีแห่งการสถาปนามหาวิทยาลัย ราชภัฏสวนสุนันทา “มหาวิทยาลัยแม่แบบที่ดีของสังคม” ต่อด้วยการจัดกิจกรรม แก้วรวมช่อ ประจำปีการศึกษา 2561ในวันอาทิตย์ที่ 28 ตุลาคม 2561 ณ อาคารศูนย์สุขภาพและกีฬาชั้น 4  และปิดท้ายด้วยการดำเนินงานของชมรมนักศึกษา  ซึ่งในปีการศึกษา 2561 กองพัฒนานักศึกษา ในนามหน่วยงานหลักด้านงานกิจการนักศึกษา ได้มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของนักศึกษาในการจัดกิจกรรมเป็นสำคัญ และการกำกับดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาที่มีบทบาทสำคัญในการให้คำปรึกษาและการควบคุมการจัดกิจกรรมนอกหลักสูตรของนักศึกษาข่าว: นางสาวสุวิมล เทพนม/นางสาวเสาวภา ชัยพฤกษทล

แปล: นางสาวอัจฉราพรรณ ได้พร 

ตรวจ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สิริอร จำปาทอง

ภาพ: นางสาวสุวิมล เทพนม

งานประชาสัมพันธ์ฯ กองพัฒนานักศึกษา