หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชุม > รักษาการรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนานักศึกษา ครั้งที่ 3/2563
รักษาการรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนานักศึกษา ครั้งที่ 3/2563

admin student
05 มิถุนายน 2563 10:24:03

27 พฤษภาคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนนาถ มีนะนันทน์ รักษาการรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนานักศึกษา ครั้งที่ 3/2563 ณ ห้องประชุมวรลักษณานงค์ ชั้น 3 อาคารศูนย์กีฬาและสุขภาพ

https://www.facebook.com/ssru.stu/ 

http://sdd.ssru.ac.th  

https://twitter.com/sddssru 

http://ssru.ac.th 

#sddssru 

#ssru 

#student 

#university 

#สวนสุนันทา 

#กองพัฒน์สวนสุนันทา