หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชุม > ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือเครือข่ายกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือเครือข่ายกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ

admin student
14 มกราคม 2564 19:10:44

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยฝ่ายกิจกรรมนักศึกษาและกิจการศิษย์เก่า ร่วมด้วยองค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าร่วมพิธีลงนามความร่วมมือเครือข่ายกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคกลางและรัตนโกสินทร์ โดยมีมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มเครือข่ายเข้าร่วมอีก 13 ราชภัฏ ดังนี้

1. มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

2. มหาวิทยาลัยราชบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

3. มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

4. มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

5. มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

6. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

7. มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

8. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

9. มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

10. มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

11. มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

12. มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์

13. มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา


https://www.facebook.com/ssru.stu/ 

http://sdd.ssru.ac.th  

https://twitter.com/sddssru 

http://ssru.ac.th 

#sddssru 

#ssru 

#student 

#university 

#สวนสุนันทา 

#กองพัฒน์สวนสุนันทา