หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > กองพัฒนานักศึกษา คัดเลือกนักศึกษารางวัลเยาวชนดีเด่น ปี 2567
กองพัฒนานักศึกษา คัดเลือกนักศึกษารางวัลเยาวชนดีเด่น ปี 2567

admin student
17 เมษายน 2567 13:03:24


กองพัฒนานักศึกษา  คัดเลือกนักศึกษารางวัลเยาวชนดีเด่น ปี 2567 27 มี.ค. 67 เวลา 09.30 น.  ณ ห้องประชุมรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจตน์สฤษฎิ์ อังศุกาญจนกุล รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธาน พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธุวธิดา สุวรรณรัตน์ ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายกิจการนักศึกษา และฝ่ายวินัยและพัฒนานักศึกษา ทำการสัมภาษณ์คัด เลือกตัวแทนนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เพื่อเข้าร่วมการสรรหาเยาวชนดีเด่น  ประจำปี 2567  เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ จัดโดย สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ทั้งนี้  มีตัวแทนนักศึกษาจากคณะ วิทยาลัย ข้ารับการสัมภาษณ์ จำนวน 5 คน ดังนี้ 

  • นางสาววรรณดี วารุณ ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชารัฐศาสตร์ วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง
  • นางสาวลลิตภัทร ศรีลิ้ม ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์
  • นางสาวกนกพร ส่านประสงค์ ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • นายอมรเทพ เปรมพลับ ชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาภาษาไทยคณะครุศาสตร์
  • และ นายจิรศักดิ์ วาทีรักษ์ ชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์  

ผลการคัดเลือกปรากฏว่า  นายจิรศักดิ์ วาทีรักษ์ ชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์  เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ส่งผลงานเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกระดับมหาวิทยาลัยในกรุงเทพมหานคร โดย สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ต่อไป

https://www.facebook.com/ssru.stu/posts/pfbid02QrNdfJzHJy6wEyj4RVrvYigUNrGqofZpNc6P7zz5qikccitioZur1Kc3W3s2yeVSl

#sddssru

#ssru

#student

#university

#สวนสุนันทา

#ราชภัฏอันดับ1

#digitaluniversity

#กองพัฒน์สวนสุนันทา

http://twitter.com/sddssru

http://ssru.ac.th

http://sdd.ssru.ac.th