หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชุม > ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยบริการ : กองพัฒนานักศึกษา เผยแพร่ 70 ข่าว ภาษาไทยและภาษาอังกฤษและ 435 index ในเดือนตุลาคม
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยบริการ : กองพัฒนานักศึกษา เผยแพร่ 70 ข่าว ภาษาไทยและภาษาอังกฤษและ 435 index ในเดือนตุลาคม

admin student
04 กรกฏาคม 2562 17:58:33

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยบริการ : กองพัฒนานักศึกษา เผยแพร่ 70 ข่าว ภาษาไทยและภาษาอังกฤษและ 435 index ในเดือนตุลาคม

      วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.30 – 12.00 น. กองพัฒนานักศึกษา โดยผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา ได้มอบหมายให้ นางสาวเสาวภา ชัยพฤกษทล และนายสิทธิศักดิ์ กิ่งจันมน เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ เข้าประชุมคณะกรรมการดำเนินงานยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยบริการ เพื่อรับทราบแนวทางการดำเนินงาน การรายงานผลการขับเคลื่อนทิศทางยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม ในครั้งนี้  ซึ่งเบื้องต้น สำนักวิทยบริการฯ ได้กำหนดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการรายงานผลการลงข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทางการสื่อสาร ได้แก่ เว็บไซต์หน่วยงาน (ภาษาไทย) เว็บไซต์หน่วยงาน (ภาษาอังกฤษ) และ Facebook fan page  เป้าหมาย อย่างน้อย 10 ข่าวต่อเดือน และรายงานผลทุกวันที่ 15 ของทุกเดือน จากแนวทางการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีสารเทศ (การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร) ผ่านช่องทางดังกล่าว กองพัฒนานักศึกษา ได้ดำเนินการปรับปรุงช่องทางและมีการรวบรวมรายงานผล ปัจจุบันมีข้อมูลข่าวสารกว่า 70 ข่าว / 435 index ในรอบเดือนตุลาคม ซึ่งเป้าหมายของกองพัฒนานักศึกษา จะต้องดำเนินการให้ได้ อย่างน้อย 20 ข่าวทุกเดือน และมีหน้าเพจในเว็บไซต์ ไม่น้อยกว่า 300  Index /เดือนข่าว: นางสาวเสาวภา ชัยพฤกษทล

แปล: นางสาวอัจฉราพรรณ ได้พร 

ตรวจ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สิริอร จำปาทอง

ภาพ: กองนโยบายและแผน

งานประชาสัมพันธ์ฯ กองพัฒนานักศึกษา

https://www.facebook.com/ssru.stu/
http://sdd.ssru.ac.th
https://twitter.com/sddssru
http://ssru.ac.th
#sddssru #ssru #student #university