หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชุม > กองพัฒนานักศึกษา ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการนำข้อมูลเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ มหาวิทยาลัยฯ
กองพัฒนานักศึกษา ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการนำข้อมูลเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ มหาวิทยาลัยฯ

admin student
04 กรกฏาคม 2562 18:11:18


กองพัฒนานักศึกษา ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการนำข้อมูลเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ มหาวิทยาลัยฯ

 

วันที่ 19 ธันวาคม 2561 เวลา 10.00 – 11.00 น.  กองพัฒนานักศึกษา โดย นางพรพิศ ประดิษฐพงษ์ ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องงานด้านข้อมูล ITA และ เจ้าหน้าที่ งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศซึ่งจัดโดยกองนโยบายและแผน ทั้งนี้ นายสนธยา เจริญศิริ ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน  เป็นประธานในที่ประชุม การประชุมดังกล่าว เพื่อเป็นการวางแนวทางการนำข้อมูลสาธารณะเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย ในปีงบประมา พ.ศ.2562 เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในด้านต่างๆที่เกี่ยวข้อง สำหรับกองพัฒนานักศึกษา ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการในด้านการเปิดโอกาสการมีส่วนร่วมของผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งจะดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลที่เกี่ยวข้องต่อไป


ข่าว: นางสาวเสาวภา ชัยพฤกษทล

แปล: นางสาวอัจฉราพรรณ ได้พร 

ตรวจ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สิริอร จำปาทอง

ภาพ: นายสิทธิศักดิ์ กิ่งจันมน

งานประชาสัมพันธ์ฯ กองพัฒนานักศึกษา

https://www.facebook.com/ssru.stu/
http://sdd.ssru.ac.th
https://twitter.com/sddssru
http://ssru.ac.th
#sddssru #ssru #student #university