หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชุม > กองพัฒนานักศึกษา จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานทิศทางยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 3
กองพัฒนานักศึกษา จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานทิศทางยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 3

admin student
14 กุมภาพันธ์ 2562 14:03:53


                 เมื่อวันพุธที่ 30 มกราคม พ.ศ.2562 กองพัฒนานักศึกษา โดยฝ่ายบริหารงานทั่วไป จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานทิศทางยุทธศาสตร์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (Fast Track) ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านกิจการนักศึกษาและนิทรรศการ (ครั้งที่ 2) ณ ห้องประชุมวรลักษณานงค์ อาคารศูนย์สุขภาพและกีฬา ชั้น 3 โดย ผศ.สิริอร จำปาทอง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาเป็นประธานที่ในปะชุม และนางพรพิศ ประดิษฐพงษ์ ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา เป็นกรรมการและเลขานุการในการประชุมดังกล่าว

                 ในการประชุมครั้งที่ 3 เป็นการประชุมเพื่อรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่ได้รับมอบหมาย ในรอบเดือนตุลาคม – ธันวาคม 2561 จำนวน 9 ตัวชี้วัด จากผลการดำเนินงานก็เป็นที่น่าพอใจ  ซึ่งได้มีการดำเนินงานไปแล้ว 9 ตัวชี้วัด บรรลุเป้าหมาย จำนวน 7 ตัวชี้วัด และอยู่ระหว่างเก็บรวบรวมผลในแต่ละเดือนเพิ่มเติม จำนวน 2 ตัวชี้วัด ได้แก่ จำนวนรางวัลนักศึกษาที่ไดรับยกย่องในระดับชาติ, และจำนวนนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาจากผลประกอบการของมหาวิทยาลัยอย่างน้อย 2% เป็นทุนการศึกษาเต็มจำนวน หรือทุนบางส่วนสำหรับนักศึกษา  ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มอบหมายให้กองพัฒนานักศึกษาพร้อมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการในส่วนที่ได้รับมอบหมายเพื่อให้มีผลการดำเนินงานในช่วงไตรมาส 2 สามารถบรรลุได้ทุกตัวชี้วัด