หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > กองพัฒนานักศึกษา จัดอบรม "วัยรุ่น รักอย่างปลอดภัย"
กองพัฒนานักศึกษา จัดอบรม "วัยรุ่น รักอย่างปลอดภัย"

admin student
04 กรกฏาคม 2562 17:59:15

กองพัฒนานักศึกษา จัดอบรม "วัยรุ่น รักอย่างปลอดภัย"

 

            เมื่อวันเสาร์ที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เวลา 08.30 – 13.00 น. กองพัฒนานักศึกษา โดยฝ่ายวินัยนักศึกษา ได้จัด โครงการอบรมให้ความรู้เรื่อง "วัยรุ่น รักอย่างปลอดภัย" และให้บริการตรวจ VCT/STIs  ณ หอประชุมสุนันทานุสรณ์  ภายใต้ โครงการรณรงค์ป้องกันเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในสถานศึกษา และเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งภายใน งานเฉลิมฉลองครบรอบ 80 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา "มหาวิทยาลัยแม่แบบที่ดีของสังคม  ทั้งนี้ โครงการดังกล่าว ได้จัดขึ้นทุกปี เพื่อให้นักศึกษามีความเข้าใจและดูแลตัวเองได้อย่างถูกวิธี  อาทิ เรื่องโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ การตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์ และการเข้าถึงนักศึกษาที่มีความเสี่ยง เพื่อเข้ารับการบริการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี หรือการตรวจคัดกรองโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ได้อย่างมีคุณภาพข่าว: นางสาวเสาวภา ชัยพฤกษทล

แปล: นางสาวอัจฉราพรรณ ได้พร 

ตรวจ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สิริอร จำปาทอง

ภาพ: นายสิทธิศักดิ์ กิ่งจันมน

งานประชาสัมพันธ์ฯ กองพัฒนานักศึกษา

https://www.facebook.com/ssru.stu/
http://sdd.ssru.ac.th
https://twitter.com/sddssru
http://ssru.ac.th
#sddssru #ssru #student #university