หน้าหลัก > ข่าว > กยศ , กรอ , ทุนการศึกษา > กองพัฒนานักศึกษา จัดพิธีมอบทุนการศึกษา 80 ปี
กองพัฒนานักศึกษา จัดพิธีมอบทุนการศึกษา 80 ปี

admin student
04 กรกฏาคม 2562 17:59:29

กองพัฒนานักศึกษา จัดพิธีมอบทุนการศึกษา 80 ปี


          เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยกองพัฒนานักศึกษา ได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษา เนื่องในวาระครบ 80 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา “มหาวิทยาลัยแม่แบบที่ดีของสังคม” ซึ่งได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ฤๅเดช  เกิดวิชัย อธิการบดี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย รศ.ดร.ชุติกาญจน์  ศรีวิบูลย์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร     ผศ.ดร.ชนนาถ  มีนะนันทน์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และผศ.สิริอร จำปาทอง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ร่วมในพิธีและให้เกียรติมอบทุนแก่ผู้รับทุน

          จากการสะสมยอดเงินทุนการศึกษาจากเจ้าของทุนหลากหลายแหล่ง ทั้งส่วนบุคคล หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน จึงทำให้ในปีการศึกษานี้ ได้มีนักเรียนและนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา จำนวนทั้งสิ้น  100 คน  โดยแบ่งออกเป็น นักเรียนชั้นประถมศึกษา  จำนวน 3  คน  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา  จำนวน  2  คน  และนักศึกษาระดับปริญญาตรี  จำนวน  95  คน   ในส่วนการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยฯ ได้มุ่งหวังให้นักเรียน นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาทุกคน ได้มีโอกาสทางศึกษาที่ดีขึ้น หรือเพื่อแบ่งเบาภาระของผู้ปกครอง ทั้งนี้ กองพัฒนานักศึกษา ในนามเจ้าภาพการจัดพิธีมอบทุน ขอขอบพระคุณท่านเจ้าของทุนทุกท่าน และขอแสดงความยินดีแก่นักเรียน นักศึกษาทุกคนที่ได้รับทุนการศึกษาในครั้งนี้

 

ข่าว: นางสาวเสาวภา ชัยพฤกษทล

แปล: นางสาวอัจฉราพรรณ ได้พร 

ตรวจ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สิริอร จำปาทอง

ภาพ: นายสิทธิศักดิ์ กิ่งจันมน

งานประชาสัมพันธ์ฯ กองพัฒนานักศึกษา

https://www.facebook.com/ssru.stu/
http://sdd.ssru.ac.th
https://twitter.com/sddssru
http://ssru.ac.th
#sddssru #ssru #student #university