หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชุม > กองพัฒนานักศึกษา จัดประชุมคณะกรรมการปฏิบัติงานด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 4/2561
กองพัฒนานักศึกษา จัดประชุมคณะกรรมการปฏิบัติงานด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 4/2561

admin student
11 มีนาคม 2562 14:31:41


กองพัฒนานักศึกษา จัดประชุมคณะกรรมการปฏิบัติงานด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 4/2561 

       วันที่ 7 มีนาคม 2562 เวลา 13.00 น. ผศ.ดร.ชนนาถ มีนะนันทน์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ได้มอบหมายให้ ผศ.สิริอร จำปาทอง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธานจัดประชุมคณะกรรมการปฏิบัติงานด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 4/2561 เพื่อชี้แจงการดำเนินงานในรอบเดือนมีนาคม และกิจกรรมของฝ่ายกิจการนักศึกษา

       ผศ.สิริอร  จำปาทอง ประธานที่ประชุม กล่าวต่อที่ประชุม ในประเด็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาเข้ารับการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ TOEIC ตามนโยบายภาครัฐ และการเตรียมรับสถานการณ์ทางสังคม ในการฆ่าตัวตายของนักศึกษา ซึ่งเกิดภาวะเครียดและมีความเสี่ยงกับกลุ่มนักศึกษาระดับอุดมศึกษาเป็นจำนวนมาก เน้นให้บุคลากร อาจารย์ ช่วยกันสอดส่องดูแล เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าว

       ต่อจากนั้นกรรมการและเลขานุการ ได้รายงานต่อที่ประชุมในประเด็นผลการดำเนินงานการจัดกิจรรม/โครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ระดับหน่วยงาน รอบ 6 เดือน และประเด็นการจัดสรรงบประมาณ สนับสนุนการจัดกิจกรรมให้กับสโมสรนักศึกษา ทุกคณะ วิทยาลัย โดยกำหนดให้แล้วเสร็จภายในไตรมาส 3 ปิดท้ายด้วยการพิจารณาปรับปรุงแผนปฏิบัติการด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 รอบ 6 เดือน