หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ผนึกกำลังสร้างเครือข่ายกิจการนักศึกษา ร่วม 8 สถาบัน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ผนึกกำลังสร้างเครือข่ายกิจการนักศึกษา ร่วม 8 สถาบัน

admin student
25 มกราคม 2562 10:46:21


วันที่ 24 มกราคม 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยกองพัฒนานักศึกษา ได้กำหนดจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกความร่วมมือเครือข่ายกิจกรรมนักศึกษา 8 สถาบัน เพื่อพัฒนาคุณภาพบัณฑิต โดยเครือข่ายดังกล่าวจะร่วมกันนำเอาองค์ความรู้ทางด้านกิจกรรมนักศึกษามาดำเนินการเสริมสร้างและพัฒนาบัณฑิตให้เป็นรูปธรรม ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร, มหาวิทยาลัยสยาม, สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย, สถาบันการบินพลเรือน และศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี  โดยในพิธีลงนาม ได้มีตัวแทนผู้นำนักศึกษา จากทั้ง 8 สถาบัน เข้าร่วมในพิธีและร่วมลงนามในครั้งนี้ 


ซึ่งในเวลา 10.00 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนนาถ มีนะนันทน์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นผู้ร่วมมอบหมายร่วมลงนามในครั้งนี้ นอกจากนั้น ยังมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สิริอร จำปาทอง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และนางพรพิศ ประดิษฐพงษ์ ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา ร่วมในพิธีดังกล่าว ต่อจากนั้น ในเวลา 11.00 น. คณะผู้เข้าร่วมพิธีลงนาม ได้รับเชิญเข้าชมพิพิธภัณฑ์ 3 ศิลป์ และอาคารสายสุทธานภดล และร่วมรับประทานอาหาร ณ โรงแรมวังสวนสุนันทา