หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชุม > กองพัฒนานักศึกษา จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานทิศทางยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 2
กองพัฒนานักศึกษา จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานทิศทางยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 2

admin student
04 กรกฏาคม 2562 18:13:04

กองพัฒนานักศึกษา จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน

ทิศทางยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 2 

         เมื่อวันพุธ ที่ 28 พฤศจิกายน 2561 กองพัฒนานักศึกษา โดยฝ่ายบริหารงานทั่วไป จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานทิศทางยุทธศาสตร์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (Fast Track) ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านกิจการนักศึกษาและนิทรรศการ (ครั้งที่ 2)   ณ ห้องประชุมวรลักษณานงค์ อาคารศูนย์สุขภาพและกีฬา ชั้น 3 โดยโดยมี ผศ.ดร.ชนนาถ มีนะนันทน์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย ผศ.สิริอร จันทร์จำปา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและนางพรพิศ ประดิษฐพงษ์ ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา เป็นกรรมการและเลขานุการในการประชุมดังกล่าว

         ในการประชุมครั้งที่ 2 เป็นการประชุมเพื่อรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่ได้รับมอบหมายในรอบเดือนตุลาคม – พฤศจิกายน 2561 จำนวน 9 ตัวชี้วัด จากผลการดำเนินงานก็เป็นที่น่าพอใจ ซึ่งได้มีการดำเนินงานไปแล้ว 9 ตัวชี้วัด บรรลุเป้าหมาย จำนวน 6 ตัวชี้วัด และอยู่ระหว่างเก็บรวบรวมผลในแต่ละเดือนเพิ่มเติม จำนวน 3 ตัวชี้วัด ได้แก่ จำนวนรางวัลนักศึกษาที่ได้รับยกย่องในระดับชาติ, จำนวนนักศึกษานักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาจากแหล่งทุนภายนอกมหาวิทยาลัยที่จ่ายค่าเทอม 50% ทุนอื่นๆ และจำนวนนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาจากผลประกอบการของมหาวิทยาลัยอย่างน้อย 2% เป็นทุนการศึกษาเต็มจำนวน หรือทุนบางส่วนสำหรับนักศึกษา ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ ได้ให้ข้อสังเกต และข้อเสนอแนะในการปรับปรุง โดยเสนอให้มีการทบทวนค่าเป้าหมายในตัวชี้วัดที่ 9 จำนวนนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาจากผลประกอบการของมหาวิทยาลัยอย่างน้อย 2% เป็นทุนการศึกษาเต็มจำนวน หรือทุนบางส่วนสำหรับนักศึกษา และในส่วนของคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ เสนอให้มีการทบทวนปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มอบหมายให้กองพัฒนานักศึกษาพร้อมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการในส่วนที่ได้รับมอบหมายเพื่อให้มีผลการดำเนินงานในช่วงไตรมาส 1 บรรลุเพิ่มขึ้น

 

ข่าว: นางสาวเสาวภา ชัยพฤกษทล

แปล: นางสาวอัจฉราพรรณ ได้พร 

ตรวจ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สิริอร จำปาทอง

ภาพ: นายสิทธิศักดิ์ กิ่งจันมน

งานประชาสัมพันธ์ฯ กองพัฒนานักศึกษา

https://www.facebook.com/ssru.stu/
http://sdd.ssru.ac.th
https://twitter.com/sddssru
http://ssru.ac.th
#sddssru #ssru #student #university