หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > กองพัฒน์ฯ จัดตรวจสุขภาพนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปี 2561
กองพัฒน์ฯ จัดตรวจสุขภาพนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปี 2561

admin student
08 พฤษภาคม 2562 18:33:45

กองพัฒน์ฯ จัดตรวจสุขภาพนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปี 2561


   เริ่มแล้ว สำหรับการตรวจสุขภาพนักศึกษาวันแรก โดยกองพัฒนานักศึกษาจัดตรวจสุขภาพนักศึกษาชั้นปีที่ 1 (รหัส 61) ประจำปีการศึกษา 2561 ตามตาราง ดังนี้


วัน

คณะวิทยาลัย

สถานที่

วันเสาร์ที่ 17 มีนาคม 2562
 • คณะวิทยาการจัดการ (ภาคปกติ-ภาคพิเศษ)
ชั้น 4 อาคารศูนย์สุขภาพและกีฬาสวนสุนันทา
วันอาทิตย์ที่ 18 มีนาคม 2562
 • คณะครุศาสตร์
 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์
วันจันทร์ที่ 19 มีนาคม 2562
 • คณะศิลปกรรมศาสตร์
 • คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 • วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
วันอังคารที่ 20 มีนาคม 2562
 • คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
วันพุธที่ 21 มีนาคม 2562
 • วิทยาลัยโลจิสติกและซัพพลายเชน  วิทยาลัยนานาชาติ
 • วิทยาลัยการภาพยนตร์
ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม
วันพฤหัสบดีที่  22  มีนาคม 2562
 • วิทยาลัยสหเวชศาสตร์
ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม


http://sdd.ssru.ac.th
http://ssru.ac.th
#sddssru #ssru #student #university