หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ร่วมพิธีถวายปริญญาบัตร แก่พระบัณฑิตและบัณฑิต ปีการศึกษา 2561
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ร่วมพิธีถวายปริญญาบัตร แก่พระบัณฑิตและบัณฑิต ปีการศึกษา 2561

admin student
04 กรกฏาคม 2562 18:12:21

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ร่วมพิธีถวายปริญญาบัตร แก่พระบัณฑิตและบัณฑิต ปีการศึกษา 2561


          วันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2561 เวลา 08.30 – 12.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชนนาถ มีนะนันทน์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิริอร จำปาทอง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และนางพรพิศ ประดิษฐพงษ์ ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา ได้เข้าร่วมพิธีถวายปริญญาบัตร แก่พระบัณฑิตและบัณฑิต ปีการศึกษา 2561 จัดโดย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมกับกองพัฒนานักศึกษา ณ  สถาบันพลังจิตตานุภาพ วัดธรรมมงคล เถาบุญญนนท์วิหาร โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมเดช  รุ่งศรีสวัสดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นผู้กล่าวรายงานต่อพระธรรมมงคลญาณ (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร) เจ้าอาวาส วัดธรรมมงคล ฯ ประธานในพิธี ซึ่งในปีการศึกษา 2561 นี้ ได้มีผู้สำเร็จการศึกษา พระบัณฑิตและบัณฑิต จำนวนทั้งหมด 55 คน ในหลักสูตรรัฐประศาสนศาตรบัณฑิต จากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และวิทยาศาสตรบัณฑิต  จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


          ทั้งนี้ กองพัฒนานักศึกษา ขอแสดงความยินดีกับพระบัณฑิตและบัณฑิตทุกท่านในโอกาสนี้


ข่าว: นางสาวเสาวภา ชัยพฤกษทล

แปล: นางสาวอัจฉราพรรณ ได้พร 

ตรวจ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สิริอร จำปาทอง

ภาพ: นายสิทธิศักดิ์ กิ่งจันมน

งานประชาสัมพันธ์ฯ กองพัฒนานักศึกษา

https://www.facebook.com/ssru.stu/
http://sdd.ssru.ac.th
https://twitter.com/sddssru
http://ssru.ac.th
#sddssru #ssru #student #university