หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชุม > กองพัฒนานักศึกษา จัดประชุมคณะกรรมการปฏิบัติงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ.2562
กองพัฒนานักศึกษา จัดประชุมคณะกรรมการปฏิบัติงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ.2562

admin student
15 มิถุนายน 2562 15:05:57

กองพัฒนานักศึกษา จัดประชุมคณะกรรมการปฏิบัติงาน

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ.2562 


          วันที่ 30 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดีได้ให้เกียรติเป็นประธานในการจัดประชุมคณะกรรมการ ปฏิบัติงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ.2562 โดยกองพัฒนานักศึกษา ได้จัดประชุมดังกล่าว ขึ้น เพื่อเป็นการจัดเตรียมความพร้อมในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ.2562 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ซึ่งกำหนด ในระหว่างวันที่ 17-18 มิถุนายน 2562 ณ อาคารอเนกนิทัศน์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จังหวัดนนทบุรี


          รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดี ได้ให้แนวทางการปฏิบัติแก่คณะกรรมการทุกฝ่าย เน้นการทำงานร่วมกัน งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร เป็นงานพิธีที่ยิ่งใหญ่ และสำคัญเป็นอย่างยิ่ง บุคลากรสวนสุนันทาทุกคนต้องมีส่วนร่วม ทุกคนต้องมีหน้าที่รับผิดชอบและต้องปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัด เพื่อให้งานสำเร็จ


          ต่อจากนั้น ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา ได้กล่าวต่อที่ประชุม เพิ่มเติมจากแนวนโยบายการปฏิบัติงานของอธิการบดี โดยการนำข้อผิดพลาดในปีที่ผ่านมา เป็นหลักศึกษา แก้ไข และในปีนี้ บุคลากรหลายท่านเพิ่งเคยได้เข้าปฏิบัติหน้าที่ ดังนั้น ประธานกรรมการของแต่ละฝ่ายจะต้องสร้างความเข้าใจให้กับสมาชิกภายในฝ่าย เพื่อให้งานออกมาสำเร็จได้https://www.facebook.com/ssru.stu/
http://sdd.ssru.ac.th
https://twitter.com/sddssru
http://ssru.ac.th
#sddssru #ssru #student #university