หน้าหลัก > ข่าว > กยศ , กรอ , ทุนการศึกษา > ประชุม คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนานักศึกษา ครั้งที่ 2/2562
ประชุม คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนานักศึกษา ครั้งที่ 2/2562

admin student
11 มีนาคม 2562 11:23:57            วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 กองพัฒนานักศึกษา จัดประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนานักศึกษา ครั้งที่ 2/2562 ณ ห้องประชุมวรลักษณานงค์  ชั้น 3 อาคารศูนย์สุขภาพและกีฬา  โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนนาถ มีนะนันทน์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธานที่ประชุม

            ในเวลา 13.00 น. ประธานที่ประชุมเปิดการประชุม และกรรมการและเลขานุการ รายงานต่อที่ประชุม เพื่อทราบรายงานรายรับ รายจ่าย เงินกองทุนพัฒนานักศึกษา เดือนตุลาคม – กุมภาพันธ์ 2562 ,รายงานการอนุมัติเงินค่ารักษาพยาบาลและช่วยเหลือนักศึกษากรณีอุบัติเหตุ  และเงินช่วยเหลือครอบครัวนักศึกษาเสียชีวิต จำนวน 1 ราย จากคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  และพิจารณาเงินรางวัลให้กับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทบุคคล  ,รางวัลชนะเลิศ ประเภททีม จากการแข่งขันกีฬาระดับอุดมศึกษาตามแผนพัฒนากีฬาสู่ความเป็นเลิศ และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการแข่งขันหุ่นยนต์นานาชาติ ณ ประเทศฟิลิปปินส์