หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > กองพัฒนานักศึกษา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ฯ พัฒนาผู้นำนักศึกษา เตรียมรับกิจกรรม ‘62
กองพัฒนานักศึกษา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ฯ พัฒนาผู้นำนักศึกษา เตรียมรับกิจกรรม ‘62

admin student
25 พฤษภาคม 2562 23:40:13

กองพัฒนานักศึกษา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ฯ พัฒนาผู้นำนักศึกษา เตรียมรับกิจกรรม ‘62

      

          เมื่อวันที่ 15-17 พฤษภาคม พ.ศ.2562  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยกองพัฒนานักศึกษา ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติเพื่อพัฒนาผู้นำนักศึกษา ระหว่างวันที่ 15-17 พฤษภาคม 2562 ณ ชลพฤกษ์รีสอร์ท จ.นครนายก ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ผศ.สิริอร จำปาทอง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ประธานเปิดโครงการ โดยได้รับมอบหมายจาก ผศ.ดร.ชนนาถ มีนะนันทน์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และ นางพรพิศ ประดิษฐพงษ์ ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา กล่าวรายงานการจัดโครงการดังกล่าว

          ในวันแรก  นักศึกษา กลุ่มผู้นำนักศึกษา เจ้าหน้าที่กิจการนักศึกษา บุคลากรกองพัฒนานักศึกษา และรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา จากทุกคณะ วิทยาลัย ร่วมเดินทางไป ชลพฤกษ์รีสอร์ท จ.นครนายก เป็นกิจกรรมเสริมสร้างความสามัคคีในการทำงานร่วมงาน โดยกลุ่มวิทยากร “จิตตปัญญาวิถี”

          วันที่สองของการอบรม นักศึกษากลุ่มผู้นำนักศึกษา ได้ร่วมกันระดมความคิดแบ่งกลุ่มทำกิจกรรมตามแนวนโยบายและความต้องการของนักศึกษา ในกิจกรรมเปิดบ้านรับน้องใหม่ ปี 2562 เพื่อนำรูปแบบกิจกรรมจัดทำแผนการดำเนินงานกิจกรรมพัฒนานักศึกษา และกิจกรรมรับน้องอย่างสร้างสรรค์

วันสุดท้าย ตัวแทนนักศึกษา ได้นำเสนอแนวทางรูปแบบการจัดกิจกรรมต่อหน้าคณะกรรมการปฏิบัติงานด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ซึ่งประกอบด้วยรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และเจ้าหน้าที่กิจการนักศึกษาจากทุกคณะ วิทยาลัย

          จากการดำเนินงานตลอดระยะเวลา 3 วัน กิจกรรมจะรับน้องยังคงรูปแบบเดิม แต่มีการปรับเปลี่ยนฐานกิจกรรม และสถานที่เพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักศึกษาน้องใหม่มากขึ้น จากเดิม 10 ฐาน เป็น 6 ฐาน การจัดกิจกรรมเกิดจากนักศึกษาจากทุกคณะ วิทยาลัย ร่วมกันทำงานรับน้อง มีการแนะนำสถานที่ ประวัติความเป็นมาของมหาวิทยาลัย เสริมสร้างทักษะความคิด และส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรม


https://www.facebook.com/ssru.stu/
http://sdd.ssru.ac.th
https://twitter.com/sddssru
http://ssru.ac.th
#sddssru #ssru #student #university