หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชุม > ประชุม คณะกรรมการปฏิบัติงานด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา เตรียมการฝึกซ้อมบัณฑิต และกิจกรรมนักศึกษา
ประชุม คณะกรรมการปฏิบัติงานด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา เตรียมการฝึกซ้อมบัณฑิต และกิจกรรมนักศึกษา

admin student
01 กุมภาพันธ์ 2562 11:04:42


     วันที่ 23 มกราคม 2562 กองพัฒนานักศึกษา จัดประชุมคณะกรรมการปฏิบัติงานด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561  ครั้งที่ 3/2561ณ ห้องประชุมวรลักษณานงค์ ชั้น 3 อาคารศูนย์สุขภาพและกีฬา โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนนาถ มีนะนันทน์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธานที่ประชุม

     ในเวลา 15.00 น. ประธานที่ประชุมเปิดการประชุม และแจ้งการเลื่อนหมายกำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคกลางและมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำปีการศึกษา 2561 (ห้วงหลัง) ทั้งนี้ ประธานได้แจ้งหมายกำหนดการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร ต่อที่ประชุม

     ต่อมา กรรมการและเลขานุการ ที่ประชุมได้รายงานต่อที่ประชุมเพื่อทราบรูปแบบการฝึกซ้อมบัณฑิตเพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรฯ รวมไปถึงกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ กำหนดการตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561 การจัดส่งข้อมูลหน่วยชั่วโมงกิจกรรมของศูนย์การศึกษาเพื่อบันทึกในระบบฐานข้อมูลกิจกรรม การเปิดรับสมาชิกชมรมของนักศึกษาภาคพิเศษ และการจัดการแข่งขันกีฬาสุนันทาสามัคคี ครั้งที่ 30 ทั้งนี้ รายละเอียดของกิจกรรมดังกล่าว สามารถติดตามได้ผ่านทางช่องทางเว็บไซต์กองพัฒนานักศึกษา และเว็บเพจกองพัฒนานักศึกษา


ข่าว: นางสาวเสาวภา ชัยพฤกษทล

แปล: นางสาวอัจฉราพรรณ ได้พร 

ตรวจ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สิริอร จำปาทอง

ภาพ: นายสิทธิศักดิ์ กิ่งจันมน

งานประชาสัมพันธ์ฯ กองพัฒนานักศึกษา


sddstudentdevelopmentactivityboardmeeting .jpg

105 Student Development Activity Board Meeting for Graduate Rehearsal and Student Activity.docx

105 Student Development Activity Board Meeting for Graduate Rehearsal and Student Activity.pdf