หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชุม > ผอ.กองพัฒนานักศึกษา รับนโยบาย ปรับ R2R บุคลากร “เน้นการพัฒนางาน”
ผอ.กองพัฒนานักศึกษา รับนโยบาย ปรับ R2R บุคลากร “เน้นการพัฒนางาน”

admin student
07 กุมภาพันธ์ 2562 10:47:35


    จากการประชุมชี้แจงแนวทางการปรับเปลี่ยนงบประมาณ และการนำเสนอผลงานทางวิชาการ และผลงานวิจัย จากสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ซึ่งได้มีการส่งเสริมให้บุคลากรทั้งสายวิชาการ และสายสนับสนุนวิชาการ ร่วมนำเสนอส่งผลงานการวิจัย / R2R เพื่อนำไปสู่การพัฒนางานที่รับผิดชอบ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ได้มีการปรับเปลี่ยนงบประมาณสนับสนุน ในส่วนของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการลง หน่วยงานที่รับทราบจะต้องเร่งหารือเพื่อหาแนวทางการดำเนินงานในระดับหน่วยงานต่อไป

    ซึ่งในวันที่ 21 มกราคม 2562 กองพัฒนานักศึกษา โดยนางพรพิศ ประดิษฐพงษ์ ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา ได้ประชุมหัวหน้าฝ่ายภายในกองพัฒนานักศึกษา เพื่อหารือและทบทวนหัวข้อการนำเสนอขออนุมัติงบประมาณดังกล่าว ทั้งนี้ กองพัฒนานักศึกษา สรุปอย่างเป็นทางการ โดยมีแนวทางในการจัดทำงานวิจัย R2R เน้นการพัฒนางานที่ได้รับมอบหมาย และหวังต่อยอดการนำเสนอผลงานในต่างประเทศ จึงมีการส่งเสริมให้บุคลากรทุกคนส่งหัวข้อ R2R ได้ทุกคน ถึงแม้งบประมาณจะลดลงก็ตาม


ข่าว: นางสาวเสาวภา ชัยพฤกษทล

แปล: นางสาวอัจฉราพรรณ ได้พร 

ตรวจ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สิริอร จำปาทอง

ภาพ: นายสิทธิศักดิ์ กิ่งจันมน

งานประชาสัมพันธ์ฯ กองพัฒนานักศึกษา


sddthenewpolicyofr2r.jpg

SDD The New Policy of R2R – “Job Development”.docx

SDD The New Policy of R2R – “Job Development”.pdf