หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชุม > ประชุมพิจารณาและทบทวนแผนการดำเนินงานการจัดกิจกรรมในไตรมาสที่ 2
ประชุมพิจารณาและทบทวนแผนการดำเนินงานการจัดกิจกรรมในไตรมาสที่ 2

admin student
14 มกราคม 2564 16:56:56

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนนาถ มีนะนันทน์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์สิริอร จำปาทอง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ผู้อำนวยการและหัวหน้าฝ่าย ร่วมประชุมพิจารณาและทบทวนแผนการดำเนินงานการจัดกิจกรรมในไตรมาสที่ 2

https://www.facebook.com/ssru.stu/ 

http://sdd.ssru.ac.th  

https://twitter.com/sddssru 

http://ssru.ac.th 

#sddssru 

#ssru 

#student 

#university 

#สวนสุนันทา 

#กองพัฒน์สวนสุนันทา