หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชุม > ม.สวนสุนันทา เจ้าภาพจัดประชุมคณะกรรมการพิจารณางบประมาณการรายจ่าย งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ฯ
ม.สวนสุนันทา เจ้าภาพจัดประชุมคณะกรรมการพิจารณางบประมาณการรายจ่าย งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ฯ

admin student
12 มีนาคม 2562 10:16:37


ม.สวนสุนันทา เจ้าภาพจัดประชุมคณะกรรมการพิจารณางบประมาณการรายจ่าย งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ฯ

          วันที่ 8 มีนาคม 2562 เวลา 10.00 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  นำโดย ผศ.ดร.ชนนาถ มีนะนันทน์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พร้อมด้วย นางพรพิศ ประดิษฐพงษ์ ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา นางจุณีรัตน์ จันทร์นิตย์  ผู้อำนวยการกองคลัง และนางสาวสุภาพร ประจงใจ หัวหน้าฝ่ายพัสดุ กองคลัง เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ 

          ซึ่งในที่ประชุมดังกล่าว ดร.สว่าง  ภู่พัฒน์วิบูลย์ ประธานกรรมการ ชี้แจงคำสั่งคณะกรรมการดำเนินงานในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ.2561 และกรรมการและเลขานุการ ได้แจ้งต่อในที่ประชุม เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณางบประมาณรายจ่ายงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559 -2560 ฉบับลงนามวันที่ 4 มีนาคม 2562 ต่อจากนั้น ได้แจ้งกำหนดการงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคกลาง และมหาวิทยาลัยสวนดุสิต (จำนวน 4 วัน 8 รอบ) ในระหว่างวันที่ 9-12 เมษายน พ.ศ.2562

          ต่อมาในเวลา 11.00 น. กรรมการและเลขานุการ ได้รายงาน หลักการจัดตั้งงบประมาณค่าใช้จ่ายของฝ่ายต่างๆ ในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ.2561 ต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา ตามงบประมาณรายจ่ายของแต่ละส่วนต่อไป