หน้าหลัก > ข่าว > ชมรมนักศึกษา > ประชุมขับเคลื่อนงานชมรมนักศึกษา ครั้งที่ 1/2561
ประชุมขับเคลื่อนงานชมรมนักศึกษา ครั้งที่ 1/2561

admin student
30 ตุลาคม 2561 13:09:46

ประชุมขับเคลื่อนงานชมรมนักศึกษา ครั้งที่ 1/2561


      เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2561 ฝ่ายกิจกรรมนักศึกษาและกิจการศิษย์เก่า โดยงานชมรมนักศึกษา ได้จัด การประชุมชมรมนักศึกษา ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุมวรลักษณานงค์  ชั้น 3 อาคารศูนย์สุขภาพและกีฬา โดยมี ผศ.ดร.ชนนาถ มีนะนันทน์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธานที่ประชุม พร้อมด้วย นางพรพิศ ประดิษฐพงษ์ ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา และนายนิพนธ์ ชัยพฤกษทล หัวหน้าฝ่ายกิจกรรมนักศึกษาและกิจการศิษย์เก่า

    จากประเด็นการประชุม นางสาวสุจินันท์ จงอารี งานชมรมนักศึกษา ได้รายงานต่อที่ประชุม ในปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้มีการจัดตั้งชมรมทั้งส่วนคณะ วิทยาลัย และส่วนกลาง จำนวน 65 ชมรม ซึ่งแต่ละชมรมได้รับงบประมาณสนับสนุนการจัดกิจกรรมของชมรมจากกองพัฒนานักศึกษา นอกเหนือจากเงินการสมัครสมาชิกของชมรม จำนวน 10,000 บาท นอกจากนั้น กองพัฒนานักศึกษา ได้มีการจัดสรรพื้นที่ สำหรับชมรมต่างๆได้เข้าใช้ เพื่อทำกิจกรรมของชมรม  จำนวน 7 ห้อง ซึ่งตั้งอยู่อาคารศูนย์สุขภาพและกีฬา ชั้น 2 โดยมีการชี้แจงแนวทางการใช้พื้นที่ และการบริหารจัดการงบประมาณ ให้กับชมรมได้ทราบข่าว: นางสาวเสาวภา ชัยพฤกษทล

แปล: นางสาวอัจฉราพรรณ ได้พร 

ตรวจ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สิริอร จำปาทอง

ภาพ: นายสิทธิศักดิ์ กิ่งจันมน

งานประชาสัมพันธ์ฯ กองพัฒนานักศึกษา