หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชุม > คณะวิทยาการจัดการ ร่วมหารือด้านสถานที่สำหรับการเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรม Behind the Scene MV Camp take 3 “Road to The MV Wars”
คณะวิทยาการจัดการ ร่วมหารือด้านสถานที่สำหรับการเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรม Behind the Scene MV Camp take 3 “Road to The MV Wars”

admin student
21 พฤษภาคม 2563 15:45:03

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนนาถ มีนะนันทน์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา พร้อมด้วย บุคลากรกองพัฒนานักศึกษา และผู้แทนนักศึกษา สาขานิเทศศาสตร์ วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ คณะวิทยาการจัดการ ร่วมหารือด้านสถานที่สำหรับการเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรม Behind the Scene MV Camp take 3 “Road to The MV Wars” เพื่ออบรมความรู้พื้นฐานการผลิต MV ทุกขั้นตอน ให้กับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ที่สนใจ กิจกรรมดังกล่าวจัดโดย สาขาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ คณะวิทยาการจัดการ ระหว่างวันที่ 12-15 มีนาคม 2563 ณ อาคารศูนย์สุขภาพและกีฬา ชั้น 4

https://www.facebook.com/ssru.stu/ 

http://sdd.ssru.ac.th  

https://twitter.com/sddssru 

http://ssru.ac.th 

#sddssru 

#ssru 

#student 

#university 

#สวนสุนันทา 

#กองพัฒน์สวนสุนันทา