หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชุม > บุคลากรกองพัฒนานักศึกษา ร่วมหารือระบบการประชุม Video Conference
บุคลากรกองพัฒนานักศึกษา ร่วมหารือระบบการประชุม Video Conference

admin student
21 พฤษภาคม 2563 11:33:08

เช้าวันที่ 7 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนนาถ มีนะนันทน์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิริอร จำปาทอง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และบุคลากรกองพัฒนานักศึกษา ร่วมหารือระบบการประชุม Video Conference ของนักศึกษา ทำให้การประชุมข้ามศูนย์การศึกษา ซึ่งอยู่ต่างสถานที่กันสามารถดำเนินกิจกรรมได้เสมือนอยู่ในห้องเดียวกัน ทำให้ประหยัดเวลา ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และเข้าถึงกลุ่มนักศึกษาได้ทุกศูนย์การศึกษา

ต่อด้วยการประชุมร่วมกับผู้แทนมูลนิธิเยาวชนสัมพันธ์นานาชาติ (IYF) ในการเตรียมความพร้อมจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาผู้นำนักศึกษา ประจำปี 2563 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้กลุ่มผู้นำนักศึกษาเล็งเห็นความสำคัญและผลักดันให้นักศึกษาเข้าใจบทบาท และเจตคติที่ดีในการจัดกิจกรรม รวมทั้งการมีส่วนร่วมในการวางแผนการจัดกิจกรรมนักศึกษา

http://sdd.ssru.ac.th

http://ssru.ac.th

https://www.youtube.com/watch?v=62-Rq3U0rcw&feature=youtu.be

https://www.facebook.com/ssru.stu/ 

http://sdd.ssru.ac.th  

https://twitter.com/sddssru 

http://ssru.ac.th 

#sddssru 

#ssru 

#student 

#university 

#สวนสุนันทา 

#กองพัฒน์สวนสุนันทา

https://www.facebook.com/VicePresidentforStudentAffairs/posts/1450275891821202?__xts__[0]=68.ARCZwQqWraPoiiYUnxITjYit8AzFkuJvmEz-Q_590hMyfcpQBUVRdMmeOoJZpBCDV_L_IMEkoLKVDrjBw7DecRQTMFwaDuT1yLhxvwlTeI-D9qpy_7TZwBff9cQUcJLJu6mHbDUSmMQ3S-wUtjXXKFA8WEI6sKlbmWjUXn4bwzAvdjuiU2WMQZwc_CHfNe1LZtHLOu4X7FhwBig1zt1qy8bDORTEOoZc03bgL3EX19ufzKYmRHbcHCdmdcE64CztEJwDh7jg6cpI6hPsjYkNqFP-MBLpg_uG-Sl71A4x2VSDNL0LG5R3iTTQ__qCNq19tThbh_Luv3DAd5JHy_Kgz-OSMg&__tn__=-R