หน้าหลัก > ข่าว > ชมรมนักศึกษา > นักศึกษาชมรมต้นกล้า จิตอาสา มอบกระเช้าผักปลอดสารพิษให้กับ รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์
นักศึกษาชมรมต้นกล้า จิตอาสา มอบกระเช้าผักปลอดสารพิษให้กับ รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์

admin student
16 เมษายน 2564 11:33:26

        นักศึกษาชมรมต้นกล้า จิตอาสา มอบกระเช้าผักปลอดสารพิษให้กับ รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาและคณะผู้บริหาร ผักปลอดสารพิษดังกล่าว เป็นผลผลิตที่ได้จากอบรมให้ความรู้ "ปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ปลอดสารพิษ" น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เมื่อต้นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา และต่อยอดเป็น สลัดผักและสลัดโรล ออกจำหน่าย https://www.facebook.com/ssru.stu/posts/2835685186718905

http://sdd.ssru.ac.th  
https://twitter.com/sddssru
http://ssru.ac.th
#sddssru
#ssru
#student
#university
#สวนสุนันทา
#กองพัฒน์สวนสุนันทา