หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชุม > ประชุมสามัญประจำปีสมาชิกสภานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ครั้งที่ 1
ประชุมสามัญประจำปีสมาชิกสภานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ครั้งที่ 1

admin student
21 พฤษภาคม 2563 11:30:18

เย็นวันที่ 6 มกราคม  2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนนาถ มีนะนันทน์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ได้เป็นประธานการประชุมสามัญประจำปีสมาชิกสภานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมวรลักษณานงค์ อาคารศูนย์สุขภาพและกีฬา ชั้น 3

โดยที่ประชุมได้ลงมติเสนอให้
นายปรเมษฐ์ สุขเวช นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ เป็นประธานสภานักศึกษา
นางสาวณัฐกานต์ แพหีต นักศึกษาวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ เป็นรองประธานฯ
นายดวงสมพงศ์ เติมสมบัติ นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นรองประธานฯ


http://sdd.ssru.ac.th

http://ssru.ac.th

https://www.youtube.com/watch?v=62-Rq3U0rcw&feature=youtu.be

https://www.facebook.com/ssru.stu/ 

http://sdd.ssru.ac.th  

https://twitter.com/sddssru 

http://ssru.ac.th 

#sddssru 

#ssru 

#student 

#university 

#สวนสุนันทา 

#กองพัฒน์สวนสุนันทา


https://www.facebook.com/VicePresidentforStudentAffairs/posts/1449496128565845?__xts__[0]=68.ARD3zXzyMfeH8CRjtfJSV-aVy8Dt8-d9kneQD0ptvF14XRtfWuk-dXOuNpF83h4kRtEfH0Pb5-Am56U8EuRxHAyndzRlxNzuY_0Cp1sNnEYYGBwTNGtNO9_c-I-pnQJnuZwbWQxwNem1ODZ-b0K28ZInkirHvMywWmCylyNYyWMawzk-9wpfIio7qZ8JH3vkPgGFcttnGS7ykie5uUjV5v7M-X6xOjixR_B_KmpvMq5epsG7Re87HEA_UE55PAIZEIAwXETGH2UvIy_swBVmCg_L9Bfblxi93Fs_0PHArJ52lBcEup1qLJQbxTkdZBPqlpk_l0tOaQ4ChPKsYp3pWCE6aQ&__tn__=-R