กิจกรรมด้านทักษะความสัมพันธ์และความรับผิดชอบ


กิจกรรมด้านทักษะความสัมพันธ์และความรับผิดชอบ ปีการศึกษา 2560

IQA 1.5-2-10 รายงานโครงการปิดโลกชมรม.pdf

IQA 1.5-2-11 รายงานโครงการพัฒนานักศึกษาร่วมกับเครือข่ายภายนอก กิจกรรมด้านเศรษฐกิจพอเพียง“บ้านของพ่อ”.pdf

IQA 1.5-2-11 รายงานโครงการพัฒนานักศึกษาร่วมกับเครือข่ายภายนอก กิจกรรมศิลปะวัฒนธรรมฯ.pdf

IQA 1.5-2-11 รายงานโครงการพัฒนานักศึกษาร่วมกับเครือข่ายภายนอก- กิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม.pdf


กิจกรรมด้านทักษะความสัมพันธ์และความรับผิดชอบ ปีการศึกษา 2559

IQA 1.5-2-11 รายงานผลโครงการสานสายใยที่ดีจากพี่สู่น้อง.PDF

IQA 1.5-2-12 รายงานผลโครงการปิดโลกชมรม.PDF

IQA 1.5-2-13 รายงานผลโครงการวันเปิดโลกชมรม.PDF


กิจกรรมด้านทักษะความสัมพันธ์และความรับผิดชอบ ปีการศึกษา 2558

1.5-2-12 โครงการอัญเชิญตราพระราชลักญจกร.PDF

1.5-2-13 โครงการแก้วรวมช่อ.PDF

1.5-2-14 โครงการสานสายใยที่ดีจากพี่สู่น้อง.PDF

1.5-2-15 โครงการเปิดโลกชมรม.PDF


กิจกรรมด้านทักษะความสัมพันธ์และความรับผิดชอบ ปีการศึกษา 2557

IQA 1.5-2-10 รายงานโครงการแก้วรวมช่อ ประจำปีการศึกษา 2557.pdf

IQA 1.5-2-11 รายงานโครงการสายใยที่ดีจากพี่สู่น้อง ประจำปีการศึกษา 2557.pdf