ฝ่ายทุนการศึกษา


ฝ่ายทุนการศึกษา


ผลงานประจำปี

1. งานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

กองพัฒนานักศึกษา ได้มีการสนับสนุนให้นักศึกษามีโอกาสทางการศึกษา โดยดำเนินงานร่วมกับสำนักงานกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา บริการเปิดให้กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาค่าใช้จ่ายทางการศึกษา และค่าครองชีพ โดยในปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาได้รับการอนุมัติงบประมาณ สำหรับผู้กู้รายใหม่ และงบประมาณ สำหรับผู้กู้รายเก่า ตามรายละเอียดดังนี้

ประเภท

งบประมาณอนุมัติ

รวม

จำนวนนักศึกษา

ภาคเรียนที่ 1

ภาคเรียนที่ 2

ภาคเรียนที่ 1

ภาคเรียนที่ 2

ผู้กู้รายเก่า (กยศ.)

66,635,000

64,552,000

131,187,000

4,260

4,260

ผู้กู้รายใหม่ (กยศ.)

8,828,000

3,480,600

12,308,600

595

263

ผู้กู้รายเก่า (กรอ.)

21,699,500

20,682,500

42,382,000

1,093

1,059

ผู้กู้รายใหม่ (กรอ.)

8,155,200

8,062,200

16,217,400

395

391

รวม

105,317,700

96,777,300

202,095,000

6,343

5,973


2. งานทุนการศึกษา

กองพัฒนานักศึกษา ได้มีการสนับสนุนให้นักศึกษามีโอกาสทางการศึกษา โดยได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษาจากผู้ประกอบการ บริษัท ทุนส่วนบุคคล หน่วยงาน/องค์กรภาครัฐและเอกชน จำนวน  1แหล่งทุน ซึ่งกองพัฒนานักศึกษาได้มีการคัดเลือกนักศึกษาตามเกณฑ์คุณสมบัติของแต่ละทุน จากการพิจารณาของคณะกรรมการ โดยสรุปในปีการศึกษา 2559 มีนักเรียน นักศึกษาได้รับทุนสนับสนุนตามรายงาน ดังนี้

กลุ่ม

แหล่งทุน

ยอดเงินทุน

ประเภททุน

นักเรียน

ทุนภายในมหาวิทยาลัย

55,000

ทุนให้เปล่า

นักศึกษา

1.สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)

- โครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี

660,000

ทุนต่อเนื่อง

- โครงการทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนา จังหวัดชายแดนภาคใต้

80,000

ทุนต่อเนื่อง

- โครงการทุนการศึกษาสมเด็จพระบรม โอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

373,400

ทุนต่อเนื่อง

- นักเรียนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

335,500

ทุนต่อเนื่อง

- โครงการสนับสนุนเงินอุดหนุนทางการศึกษา สำหรับนิสิตนักศึกษาพิการในระดับอนุปริญญา และปริญญาตรี

213,050

ทุนต่อเนื่อง

- โครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน

272,000

ทุนต่อเนื่อง

2.มูลนิธิชินโสภณพนิช

45,000

ทุนต่อเนื่อง

3.สมาคมเพื่อนชุมชน

536,000

ทุนต่อเนื่อง

4.นายอรรถการ ตฤษณารังสี

28,000

ทุนต่อเนื่อง

5.มูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง

240,000

ทุนต่อเนื่อง

6.บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด

280,000

ทุนต่อเนื่อง

7.มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้า เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชูประถัมภ์

50,400

ทุนต่อเนื่อง

8.มูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล

72,000

ทุนต่อเนื่อง

9.มูลนิธิช่วยเหลือนักเรียนที่ขาดแคลน ในพระบรมราชินูปถัมภ์

32,000

ทุนต่อเนื่อง

10.ธนาคารไทยพาณิชย์

20,000

ทุนต่อเนื่อง

11.สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์

114,000

ทุนต่อเนื่อง

12.โครงการ 7 สี ช่วยชาวบ้าน สานฝันการศึกษาระดับอุดมศึกษา

40,000

ทุนต่อเนื่อง

13.มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ

110,000

ทุนต่อเนื่อง

14.สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

48,000

ทุนต่อเนื่อง

15.มูลนิธิราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

8,000

ทุนต่อเนื่อง

16.มูลนิธิหม่อมเจ้าหญิงมารศรีสุขุมพันธุ์ บริพัตร

20,000

ทุนต่อเนื่อง

17.มูลนิธิดำรงชัยธรรม

56,000

ทุนต่อเนื่อง

18.กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดชลบุรี 1

5,500

ทุนให้เปล่า

19.ทุนภายในมหาวิทยาลัย- ทุนวิจิตรพงศ์พันธุ์- ทุนคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย- ทุนดอกผลเงินทุนมหาวิทยาลัย- ทุนมูลนิธิประดิษฐ์-สมสุข กัลย์จาฤก- ทุนอาจารย์จรัสศรี ศรีภิรมย์- ทุนทีมฟุตบอลบุคลากรและศิษย์เก่าสวนสุนันทา- ทุนโครงการทานศีลภาวนา ชมรมรวมช่อแก้วสวนสุนันทา- ทุน ผศ.อำพร มากรักษา- ทุน ผศ.สมศักดิ์ ขาวลาภ- ทุนสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

738,000

ทุนให้เปล่า


3. งานกองทุนพัฒนานักศึกษา

กองพัฒนานักศึกษา ได้มีการจัดตั้งกองทุนสวัสดิภาพและสวัสดิการนักศึกษา โดยเป็นกองทุนที่เปิดบริการให้กับนักศึกษาที่ประสบอุบัติขณะที่เป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เสียชีวิต รวมไปถึงเงินรางวัลสำหรับนักศึกษาที่สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยและได้รับรางวัลจากหน่วยงานภายนอกทั้งระดับประเทศและต่างประเทศ ซึ่งจะมีคณะกรรมการกองทุนพัฒนานักศึกษาเป็นผู้พิจารณา โดยสามารถรายงานข้อมูลผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดังนี้

ประเภทการเบิกจ่าย

จำนวน (ราย)

จำนวนเงิน

เบิกจ่ายค่าเงินรางวัล
นักเรียน

31

114,000

นักศึกษา

52

696,000

เบิกจ่ายค่าประกันอุบัติเหตุ
นักเรียน

58

209,629.52

นักศึกษา

168

627,029.20

เบิกจ่ายตอบแทนกรณีเสียชีวิต
นักเรียน

-

-

นักศึกษา

9

900,000

รวม

318

2,546,658.72