กิจกรรมด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการคำนวนและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ


กิจกรรมด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการคำนวนและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ปีการศึกษา 2560

IQA 1.5-2-14 รายงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้เทคโนโลยี และ Social Media ในการสร้างภาพลักษณ์มหาวิทยาลัย.pdf

IQA 1.5-2-13 รายงานโครงการอบรมการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาในยุคการศึกษา 4.0.pdf


กิจกรรมด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการคำนวนและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ปีการศึกษา 2559

IQA 1.5-2-14 รายงานผลโครงการอบรม ICT สำหรับนักศึกษา.pdf


กิจกรรมด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการคำนวนและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ปีการศึกษา 2558

1.5-2-16 โครงการประกวดคลิปวิดีโอ.PDF


กิจกรรมด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการคำนวนและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ปีการศึกษา 2557

IQA 1.5-2-12 รายงานโครงการประกวดคลิปวีดิโอ.pdf