ฝ่ายบริหารงานทั่วไป


ฝ่ายบริหารงานทั่วไป


ผลงานประจำปี

1. งานแผนและงบประมาณ

          กองพัฒนานักศึกษา ได้รับการจัดสรรงบประมาณ (ประเภทเงินรายได้) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำนวน 21,229,200 บาท เบิกจ่าย 20,061,994.39 บาท คิดเป็นร้อยละ  94.50 ตามรายละเอียดดังนี้

ประเภทงบประมาณ

ยอดงบประมาณจัดสรร

รวม

ยอดงบประมาณเบิกจ่าย

รวม

คงเหลือ

ภาคปกติ

ภาคพิเศษ

ภาคปกติ

ภาคพิเศษ

รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐฯ

657,590.00

-

657,590.00

622,454.00

-

622,454.00

35,136.00

การพัฒนาระบบบริหารจัดการ

18,671,110.00

1,070,500

19,741,610.00

18,143,490.53

895,405.86

19,038,896.39

702,713.61

การสร้างเครือข่ายของมหาวิทยาลัย

200,000

630,000

830,000.00

26,709.00

373,935.00

400,644.00

429,356.00

รวม

19,528,700

1,700,500

21,229,200.00

18,792,653.53

1,269,340.86

20,061,994.39

1,167,205.61


2. งานกพร.และพัฒนาระบบงาน

กองพัฒนานักศึกษา ได้รับมอบหมายตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ในระดับมหาวิทยาลัย จำนวน 8 ตัวชี้วัด บรรลุ 8 ตัวชี้วัด และระดับสำนักงานอธิการบดี จำนวน 9 ตัวชี้วัด บรรลุ 9 ตัวชี้วัด ตามตารางรายงาน ดังนี้

ระดับมหาวิทยาลัย (หน่วยงานเจ้าภาพ)

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

เป้าหมาย

หน่วยงาน

ผลการดำเนินงาน

1.1.3 จำนวนรางวัลที่ผู้เรียนได้รับการยกย่องหรือยอมรับในระดับชาติและ/หรือนานาชาติในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับอัตลักษณ์

รางวัล

≥50

คณะ วิทยาลัย

126

1.4.2 ระดับผลคะแนนการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์

ระดับคะแนน

≥4.25

คณะและวิทยาลัย

4.44

1.5.2 คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการส่งเสริม หรือพัฒนาให้กับนักศึกษา

คะแนนเฉลี่ย

≥4.25

คณะ วิทยาลัย และสำนักงานอธิการบดี

4.53

3.1.1 ร้อยละของเครือข่ายที่มีผลผลิตที่เป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย

ร้อยละ

≥100

คณะ วิทยาลัย สำนักและสถาบัน

100

3.1.2 จำนวนเครือข่ายที่มีส่วนร่วมในการพัฒนามหาวิทยาลัย

เครือข่าย

≥5

5(65)

3.2.1 ระดับความพึงพอใจของเครือข่ายที่มีต่อการดำเนินกิจกรรมของมหาวิทยาลัย

ระดับความพึงพอใจ

≥3.51

4.61

3.3.1 ร้อยละของข้อตกลงความร่วมมือที่ดำเนินการสำเร็จตามที่กำหนด

ร้อยละ

≥20

72.06

3.4.1 ระดับความสำเร็จของกระบวนการ/กลไกในการแสวงหาความร่วมมือกับเครือข่าย

ระดับความสำเร็จ

5

5


ระดับสำนักงานอธิการบดี 

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

เป้าหมาย

หน่วยงาน

ผลการดำเนินงาน

1.1.3 (S) ระดับความสำเร็จของการรายงานผลจำนวนรางวัลที่ผู้เรียนได้รับการยกย่องหรือยอมรับในระดับชาติและ/หรือนานาชาติในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับอัตลักษณ์

ระดับความสำเร็จ

5

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ระดับ 5

1.4.2 (S) ระดับความสำเร็จของการรายงานผลระดับคะแนนผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์

ระดับความสำเร็จ

5

ระดับ 5

1.5.2 (S) ระดับความสำเร็จของการรายงานผลคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการส่งเสริม หรือพัฒนาให้กับนักศึกษา

ระดับความสำเร็จ

5

ระดับ 5

1.9.2 คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการส่งเสริม หรือพัฒนาให้กับนักศึกษา

คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจ

4.25

ฝ่ายกิจกรรมนักศึกษาและกิจการศิษย์เก่า

4.56

3.1.1 (S) ระดับความสำเร็จของการรายงานผลร้อยละของเครือข่ายที่มีผลผลิตที่เป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย

ระดับความสำเร็จ

5

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ระดับ 5

3.1.2 (S) ระดับความสำเร็จของการรายงานผลจำนวนเครือข่ายที่มีส่วนร่วมในการพัฒนามหาวิทยาลัย

ระดับความสำเร็จ

5

ระดับ 5

3.2.1 (S) ระดับความสำเร็จของการรายงานผลระดับความพึงพอใจของเครือข่ายที่มีต่อการดำเนินกิจกรรมของมหาวิทยาลัย

ระดับความสำเร็จ

5

ระดับ 5

3.3.1 (S) ระดับความสำเร็จของการรายงานผลร้อยละของข้อตกลงความร่วมมือที่ดำเนินการสำเร็จตามที่กำหนด

ระดับความสำเร็จ

5

ระดับ 5

3.4.1 (S) ระดับความสำเร็จของการรายงานผลระดับความสำเร็จของกระบวนการ/กลไกในการแสวงหาความร่วมมือกับเครือข่าย

ระดับความสำเร็จ

5

ระดับ 5


3. งานการเงิน

          กองพัฒนานักศึกษา ได้เบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ประเภทเงินรายได้ รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐฯ งบดำเนินงาน งบสาธารณูปโภค ในกิจกรรม/โครงการต่างๆของกองพัฒนานักศึกษา สรุปตามตารางดังนี้

หมวดรายจ่าย

งบประมาณเบิกจ่าย

ค่าจ้างชั่วคราว

548,520

ค่าครองชีพ

18,000

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

31,034

บัญชีอื่น (ประกันสังคม)

24,900

ค่าปฏิบัติงานล่วงเวลาราชการ

1,145,400

ค่าใช้จ่ายเดินทางราชการในประเทศ

784,330.95

ค่าใช้จ่ายเดินทางราชการต่างประเทศ

113,600

ค่าโทรศัพท์

69,654.22

ค่าไปรษณีย์

33,256

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพ

27,824

ค่าตอบแทนวิทยากร

347,000

ค่าตอบแทนกรรมการ

644,100

ค่าเงินรางวัล

12,000

ค่าตอบแทนอื่นๆ

233,500

ค่าใช้สอยเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ

122,200

รวม

4,155,319.17

 

 

4. งานพัสดุ

          กองพัฒนานักศึกษา ได้เบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ประเภทเงินรายได้ รายการงบลงทุน (ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) และงบดำเนินงาน ในกิจกรรม/โครงการต่างๆของกองพัฒนานักศึกษา สรุปตามตารางดังนี้

หมวดรายจ่าย

งบประมาณเบิกจ่าย

ค่าวัสดุสำนักงาน

530

ค่าวัสดุการศึกษา

877,103.75

ค่าวัสดุเชื้อเพลิง

34,120

ค่าวัสดุเครื่องครัว

72,624

ค่าวัสดุก่อสร้าง

106,592.34

ค่าวัสดุการแพทย์

34,050.61

ค่าวัสดุไฟฟ้า

1,620

ครุภัณฑ์โฆษณา

34,454

ครุภัณฑ์ไฟฟ้า

723,293.25

ครุภัณฑ์สำนักงาน

480,017.73

ครุภัณฑ์ยานพาหนะ

1,254,000

ค่าใช้สอยเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ

9,143,489.53

ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

3,007,520

รวม

15,769,415.21

 

5. งานประกันคุณภาพ

          กองพัฒนานักศึกษา ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา จำนวน 2 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ ตัวบ่งชี้ 1.4 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี (Process) ตัวบ่งชี้ 1.5 กิจกรรมนักศึกษา ระดับปริญญาตรี (Process) ซึ่งได้เข้ารับการตรวจประเมินผลการดำเนินงานตามเกณฑ์ประจำปีการศึกษา 2559 เมื่อวันที่ 4-5 ตุลาคม 2560 สรุปผลได้ดังนี้

ตัวบ่งชี้

เกณฑ์ (ข้อ)

ผลการประเมิน

ประเมินตนเอง

คณะกรรมการ

ตัวบ่งชี้ 1.4 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี (Process)

6 ข้อ

(5 คะแนน)

6 ข้อ

(5 คะแนน)

5 ข้อ

(4 คะแนน)

ตัวบ่งชี้ 1.5 กิจกรรมนักศึกษา ระดับปริญญาตรี (Process)

6 ข้อ

(5 คะแนน)

6 ข้อ

(5 คะแนน)

5 ข้อ

(4 คะแนน)


6. งานบุคลากร

          กองพัฒนานักศึกษา มีบุคลากร จำนวน 27 คน และรับผิดชอบงานตามโครงสร้างการบริหารจัดการภายในกองพัฒนานักศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ตามตารางดังนี้

ลำดับ

คน

ตำแหน่งสายงาน

งาน

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

1

น.ส.พจนีย์ อนุศรีนักวิชาการพัสดุงานพัสดุ

2

น.ส.รุ่งรัตน์ พัฒนกลั่นเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปงานบุคลากรงานมอบหมาย(งานฟิตเนส+งานเช่าสถานที่+ตรวจบัญชี+ติดตามโครงการ)

3

นายยงยุทธ พัฒนสุขกุลเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปงานธุรการและสารบรรณ

4

น.ส.เสาวภา ชัยพฤกษทลนักวิเคราะห์นโยบายและแผนงานแผนและงบประมาณงานกพร.และพัฒนาระบบงานงานประกันคุณภาพ

5

น.ส.สุวิมล เทพนมเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปงานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศงานมอบหมาย (งานเลขา)

6

น.ส.วาสนา พงษ์วิลัยนักวิชาการเงินและบัญชีงานการเงิน

7

นายพีระ เล็กเจริญเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปงานอาคารสถานที่งานยานพาหนะ

8

นายปัญญา อักโขพนักงานขับรถงานยานพาหนะ

9

นายทูลไชย คร้ามสิทธิ์คนงานงานยานพาหนะ/งานอาคารสถานที่
ฝ่ายกิจกรรมนักศึกษาและกิจการศิษย์เก่า

10

นายนิพนธ์  ชัยพฤกษทลนักวิชาการศึกษางานส่งเสริมกิจกรรมพัฒนานักศึกษา

11

น.ส.กังสดาร แตงน้อยนักวิชาการศึกษางานเครือข่ายสัมพันธ์งานส่งเสริมและพัฒนาศิษย์เก่า

12

น.ส.สุจินันท์  จงอารีนักวิชาการศึกษางานชมรมนักศึกษางานรัฐพิธีและราชพิธี

13

นายอภิรัตน์ เนาว์สุวรรณเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปงานจัดการระบบงาน

14

นายอรรถพล  เทิดขวัญชัยนักวิชาการศึกษางานผ่อนผันการเกณฑ์ทหารและนักศึกษาวิชาทหาร
ฝ่ายทุนการศึกษา

15

น.ส.สุพรรณี ต้อนรับนักแนะแนวการศึกษาและอาชีพงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

16

น.ส.ภาวดี  โตโสภณนักแนะแนวการศึกษาและอาชีพงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

17

น.ส.ทัศนีย์  พลกล้านักแนะแนวการศึกษาและอาชีพงานทุนการศึกษา

18

น.ส.ณิชาภา สุวรรณยุหะนักวิชาการศึกษางานกองทุนพัฒนานักศึกษา
ฝ่ายวินัยนักศึกษา

19

น.ส.ภุมรินทร์ ส่งสัมพันธ์สกุลนักวิชาการศึกษางานวินัยนักศึกษางานส่งเสริมอัตลักษณ์

20

น.ส.อัญชลี กันจูนักวิชาการศึกษางานเวชศึกษาป้องกัน

21

น.ส.จันทร์ที อัตพุฒนักแนะแนวการศึกษาและอาชีพงานส่งเสริมและฝึกอบรมอาชีพ

22

นายพิพัฒน์ ปิยะพงษ์เดชานักวิชาการศึกษางานศูนย์ให้คำปรึกษา
ฝ่ายกีฬาและส่งเสริมสุขภาพ

23

นายสมพงศ์ อิงคนันทสิทธิ์นักวิชาการศึกษางานส่งเสริมการกีฬา

24

นายไผท ฉายาบัตรนักวิชาการศึกษางานส่งเสริมกีฬาเพื่อสุขภาพ

25

น.ส.ศิริภรณ์ อ่อนบุดีนักวิชาการศึกษางานบริการสนามและอุปกรณ์การกีฬา

26

นายพานิชย์ อุทิตะสารนักวิชาการศึกษางานส่งเสริมการกีฬา


7. งานธุรการและสารบรรณ

          กองพัฒนานักศึกษา มีระบบงานเอกสารอิเล็กทรอนิกสำหรับอำนวยความสะดวกในการรับส่งหนังสือราชการต่างๆ ซึ่งในปี พ.ศ.2560 งานธุรการและสารบรรณ ได้มีการดำเนินงานออกเลขรับส่ง หนังสือให้กับกองพัฒนานักศึกษา สามารถสรุปได้ดังนี้

ประเภทหนังสือ

จำนวนหนังสือ

รับ (เรื่อง)

ส่ง (เรื่อง)

บันทึกข้อความ

1,324

1,853

หนังสือส่งภายนอก

632

270

คำสั่ง (แต่งตั้ง/เดินทางราชการ)

22

158

รวมทั้งหมด

1,978

2,281


8. งานอาคารสถานที่

          กองพัฒนานักศึกษา ตั้งอยู่ ณ อาคารศูนย์สุขภาพและกีฬา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีพื้นที่ในการบริหารจัดการ 5 ชั้นภายในอาคาร รายละเอียดการให้บริการ ดังนี้

อาคารศูนย์สุขภาพ

และกีฬา

หน่วยงาน/บริการ

รับผิดชอบ

ชั้น 1สำนักงานธนาคารกรุงเทพธนาคารกรุงเทพ
ศูนย์หนังสือและสื่อมัลติมีเดียสำนักทรัพย์สินและรายได้
สุนันทาคลินิกเวชกรรมกองพัฒนานักศึกษา
ห้องน้ำ ชาย/หญิง จำนวน 10 ห้องบริการ
ชั้น 2ห้ององค์การนักศึกษาส่วนพักผ่อน/จัดประชุม/เตรียมงานกิจกรรมของนักศึกษา
ห้องสภานักศึกษา
ห้องละหมาดชมรมอิสลาม
ห้องชมรมส่วนพักผ่อน/จัดประชุม/เตรียมงานกิจกรรมของชมรม
ห้องน้ำ ชาย/หญิง จำนวน 10 ห้องบริการ
ชั้น 2 โซนปีกซ้ายห้องปฏิบัติงานฝ่ายวินัยนักศึกษากองพัฒนานักศึกษา
ศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมอาเซียนศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมอาเซียน
ห้องอเนกประสงค์ ขนาด 200 คนกองพัฒนานักศึกษา
ชั้น 3ห้องรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาพัก/รับรอง/ปฏิบัติงาน สำหรับผู้บริหาร
ห้องผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร
ห้องปฏิบัติงานฝ่ายบริหารงานทั่วไปกองพัฒนานักศึกษา
ห้องผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษากองพัฒนานักศึกษา
ห้องปฏิบัติงานฝ่ายกีฬาและส่งเสริมสุขภาพกองพัฒนานักศึกษา
ห้องปฏิบัติงานฝ่ายทุนการศึกษากองพัฒนานักศึกษา
ห้องปฏิบัติงานฝ่ายกิจกรรมนักศึกษาและกิจการศิษย์เก่ากองพัฒนานักศึกษา
ห้องประชุมวรลักษณานงค์ ขนาด 50 ที่นั่งกองพัฒนานักศึกษา
ห้องน้ำชาย/หญิงบริการ
ห้องจัดเก็บพัสดุ/ครุภัณฑ์สำนักงานกองฯฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ห้องอาบน้ำชาย/หญิง จำนวน 10 ห้องบริการ
ห้องพักนักกีฬา/นักศึกษากองพัฒนานักศึกษา
ห้องครัว (รับรอง/รับประทานอาหาร)บริการ
ชั้น 3 โซนปีกซ้ายห้องออกกำลังกาย fitness centerฝ่ายกีฬาและส่งเสริมสุขภาพ
ห้องเก็บอุปกรณ์กีฬาฝ่ายกีฬาและส่งเสริมสุขภาพ
สนามแบดมินตันฝ่ายกีฬาและส่งเสริมสุขภาพ
ชั้น 4ห้องอเนกประสงค์ ขนาด 2,000 คนกองพัฒนานักศึกษา
ห้องอาบน้ำ ชาย/หญิง จำนวน 10 ห้องบริการ
ห้องประชุมย่อย ขนาด 20 ที่นั่งกองพัฒนานักศึกษา
ห้องรับรอง ขนาด 7 ที่นั่งกองพัฒนานักศึกษา
ห้องน้ำ ชาย/หญิง จำนวน 20 ห้องบริการ
ชั้น 5ห้องอเนกประสงค์ ขนาด 300 คนกองพัฒนานักศึกษา
ห้องรับรอง ขนาด 20 ที่นั่งกองพัฒนานักศึกษา
ห้องน้ำ ชาย/หญิง จำนวน 4 ห้องบริการ
ห้องอบซาวหน้า จำนวน 1 ห้องฝ่ายกีฬาและส่งเสริมสุขภาพ
ชั้นดาดฟ้าห้องควบคุมระบบน้ำ ภายในอาคารห้ามเข้าก่อนได้รับอนุญาต
ชั้นใต้ดินลานจอดรถบริการ
ห้องเก็บวัสดุ อุปกรณ์กิจกรรมฝ่ายกิจกรรมนักศึกษาและกิจการศิษย์เก่า
ห้องเก็บของสำนักทรัพย์สินและรายได้


9. งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ

          กองพัฒนานักศึกษา ได้จัดกิจกรรม/โครงการต่างๆมากมาย และมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสารผ่านช่องทาง เว็บไซต์กองพัฒนานักศึกษา, face book fan page กองพัฒนานักศึกษา, ระบบหนังสืออิเล็กทรอนิก, วารสารแก้วเจ้าจอมรายวัน โดยสามารถสรุปผลการดำเนินงานได้ ดังนี้

ตัวชี้วัด

เป้าหมายต่อปี

ผล

หมายเหตุ

PRESENCE จำนวนไฟล์ที่เผยแพร่ และหน้าเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยภายใต้ Domain เดียวกันGoogle

20 ข่าว

178 ข่าว

ต.ค.59-ก.ย.60


10. งานยานพาหนะ

          กองพัฒนานักศึกษา ได้รับผิดชอบในการให้บริการยานพาหนะ รถตู้กองพัฒนานักศึกษา จำนวน 1 คัน และ รถกอล์ฟไฟฟ้า จำนวน 1 คัน ซึ่งในปี พ.ศ. 2560 ได้ให้บริการยานพาหนะดังกล่าว สรุปได้ ดังนี้

ประเภทยานพาหนะ

จำนวนให้บริการ (ครั้ง)

หมายเหตุ

รถตู้

193  ครั้ง

ม.ค.60-ธ.ค.60

รถกอล์ฟ

8  ครั้ง

ม.ค.60-ธ.ค.60